Listy Protestacyjne

Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech z.T
Verein der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland e.V.
Scharrenbroicher Str. 69ac/ Barejko-Knops 51503 Rösrath Niemcy

Minister Radosław Sikorski
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Szucha 23, 00-580 Warszawa Niemcy, marzec 2012

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu Polonii poruszonej decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, m.in Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, pięciu tysięcy uczniów uczestniczących w lekcjach języka polskiego jako ojczystego, tzn. 5 tysięcy potencjalnych przyszłych polskich wyborców, ich rodziców,sympatyków oraz innych organizacji składamy na Pana ręce protest( 1318 podpisów) przeciwko planowanej sprzedaży budynku Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii przy ulicy Lindenallee 7 oraz redukcji etatów pracowników korpusu konsularnego.

Nasz protest podyktowany jest dostrzeganiem skrajnie niepożądanych skutków planowanego rozwiązania.
1. Sprzedaż polskiej nieruchomości położonej w najstarszej dzielnicy willowej nie tylko w Kolonii ale i w Niemczech, w dzielnicy objętej ochroną zabytków, przyniesie nieodwracalną utratę polskiego mienia na terenie Niemiec a jednocześnie szkodę dla Polski i Polaków.
Tego typu polityka mająca zapewne na celu poszukiwanie oszczędności jest dla nas, obywateli polskich i polskiego pochodzenia mieszkających tu w Niemczech, jak również dla życzliwych Polsce Niemców całkowicie niezrozumiała i błędna, bowiem łączy się z utratą prestiżu Polski na terenach zachodnich Niemiec, na który pracowały całe pokolenia ludzi.
2. Plany dotyczące redukcji etatów pracowników Konsulatu oraz kosztów utrzymania placówki mogą tylko negatywnie wpłynąć na jakość pracy placówki konsularnej, która już dziś obsługuje największy odsetek interesantów na terenie Niemiec. Liczba obywateli pochodzenia polskiego mieszkających w należących do okręgu konsularnego Północnej Nadrenii Westfalii, Hesji, Nadrenii Palatynacie i Kraju Saary przekracza milion osób, co stanowi ponad 50 % całej Polonii w Niemczech.
Do przewidzenia jest niezadowolenie Polaków mieszkających na tych terenach, wynikające chociażby z gorszych warunków pracy Konsulatu, a co za tym idzie z gorszej obsługi interesantów, czego wynik może być widoczny przy kolejnych wyborach.
3. Ponadto według wstępnych szacunków fachowców wynajęcie innych pomieszczeń biurowych dla potrzeb Konsulatu przekroczy znacznie koszty utrzymania dotychczasowych nieruchomości. Już sama przeprowadzka Konsulatu do nowej siedziby narazi państwo polskie na kolejne niepotrzebne koszty.
4. Wszelkie uroczyste spotkania, jak na przykład koncerty chopinowskie dawały szansę obywatelom niemieckim na zapoznanie się z dorobkiem polskiego dziedzictwa kulturowego, a co za tym idzie miały swój udział w budowaniu pozytywnego wizerunku Polaków i Polski na terenie Niemiec.
5. Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech podczas piętnastu lat swojej działalności, mogą dzięki uprzejmości oraz znaczącemu poparciu urzędników konsularnych w sprzyjającym klimacie przeprowadzać szereg istotnych rozmów bilateralnych w sprawie rozwoju nauki języka polskiego w Niemczech .
– Tu odbywały się również polsko-niemieckie kongresy naukowe, mające na celu podkreślenie wagi nauki języka polskiego jako ojczystego w Niemczech i jej istotnej roli w dobie jednoczenia Europy.
– Niezmiernie istotne jest wsparcie Konsulatu dla naszych projektów edukacyjnych, których podsumowanie odbywało się w jego reprezentacyjnych pomieszczeniach.
W 2010 roku takim projektem było „30 lat Solidarności – Europa wczoraj i dziś”  przeprowadzonym w 15 szkołach w 5 krajach związkowych.
– Dzięki udostępnieniu nam pomieszczeń konsulatu mogliśmy tym sposobem zaoszczędzać wydatki związane z wynajęciem sal, a co za tym idzie także i po części wydatki polskiego podatnika.
– Zaangażowanie pracowników Konsulatu jak i wyjątkowy klimat Konsulatu Generalnego w Kolonii podkreślało i podkreśla szczególny stosunek państwa i rządu polskiego do spraw nauki języka polskiego jako ojczystego w Niemczech, co z pewnością miało i ma olbrzymi wpływ na pozytywny rozwój polskiej oświaty w Północnej Westfalii.
W świetle powyższych argumentów zwracamy się do Pana Ministra ze stanowczym apelem o zaniechanie planowanych sprzedaży tak cennej posiadłości jaką stanowi budynek Konsulatu Generalnego RP w Kolonii oraz redukcji etatów pracowników KG RP w Kolonii .
Za zachowanie dogodnych warunków mających bezpośredni wpływ na stworzenie pozytywnego klimatu polsko-niemieckiej współpracy, będą Panu wdzięczni nie tylko Polacy żyjący dzisiaj w Niemczech ale z pewnością także i przyszłe pokolenia pochodzenia polskiego.

Z poważaniem
(z upoważnienia podpisanych)
Liliana Barejko-Knops
Przewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów T.Z

 

 


Do Informacji Pana Ministra Giertycha

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al.J.Szucha 26

00-918 Warszawa

Konsulat Generalny RP

Pan Minister Andrzej Kaczorowski

Lindenallee 7

50968 Köln

Köln,20.02.2007

 

Szanowny Panie Ministrze,

z niepokojem obserwujemy przygotowania do kolejnych planów niemieckiego Ministerstwa do Spraw Szkolnych w Duesseldorfie, jakie mają miejsce w ostatnim okresie.
Jak już Państwa poinformowaliśmy, Premier Juergen Ruettgers w 2000 roku zapowiedział likwidacje nauki jerzyków ojczystych w Północnej Westfalii (artykuł Kölner- Stadt- Anzeiger 2000).

Niewątpliwie sytuacja nauki języka polskiego w Północnej Westfalii dzięki pracy naszego Związku wygląda do tej pory najkorzystniej w całych Niemczech. Jednak i tu w 2002 rozpoczęto redukcję etatów, podczas której były zagrożone miejsca pracy także polskich nauczycieli. Dzięki protestom ZNJPiP jak, i pertraktacjom przewodniczącej w Landtagu, udało nam się przekonać stronę niemiecką o słuszności naszych argumentów, dzięki czemu nie zlikwidowano nauki języka polskiego w 3 zagrożonych ośrodkach. Mieliśmy nadzieję, że redukcja etatów, a co za tym idzie i nasze problemy z wprowadzeniem lekcji polskiego w Hamm, Kleve i Muenster skończą się w tym roku szkolnym i zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa z Duesseldorfu dojdzie do otwarcia nowych ośrodków nauki języka polskiego w nowym roku.Jednak nowe plany, które są w trakcie przygotowań przez Ministerstwo do Spraw Szkolnych i Kancelarii Pañńtwa (Staatskanzlei) w Duesseldorfie, nie zwiastują niczego dobrego. Ministerstwo planuje przejęcie kosztów zarobków nauczycieli języka ojczystego przez Państwo Polskie, zgodnie z informacją podaną w wywiadzie dla radia DeuscheWelle.

Przypominamy, w Polsce bierze udział około 39 tysięcy Niemców w lekcjach języka ojczystego, a zajęcia te finansowane są przez Państwo Polskie. W Niemczech w nauce języka ojczystego uczestniczy zaledwie 3000 uczniów, z czego na Północną Westfalie przypada 2500 uczniów. Z nieoficjalnych rozmów wiemy, że Kancelaria Państwa (Staatskanzlei w Duesseldorfie) rozważa też całkowitą likwidację tzw. „małych” języków ojczystych, do których zalicza się język polski, a nie na przykład język turecki. Niepokojące jest, że coraz częściej mówi się o wprowadzeniu języka polskiego jako obcego a coraz mniej mówi się o języku polskim jako ojczystym. Związek Nauczycieli Języka Polskiego popiera wprowadzenie nauki języka polskiego jako obcego, ale nie kosztem lekcji języka ojczystego. Przy podejmowaniu tej decyzji należy wziąć również pod uwagę poziom znajomości języka polskiego wśród uczniów uczęszczających na lekcje języka ojczystego, dla których język polski nie jest językiem obcym. Ponadto popieraj±c tylko język polski jako obcy popieramy przede wszystkim rozwój nauki g³ównie dla uczniów niemieckich i nie bierzemy pod uwagę potrzeb uczniów polonijnych.

Obawiamy się, że strona niemiecka realizuje tu plany Premiera Ruettgersa z 2000 roku zamierzając zamianę naukę języka ojczystego na obcy, gdzie tematem lekcji nie będą m.in. już polskie tradycje, polska historia czy literatura. Opierając się na naszych dotychczasowych spostrzeżeniach, obawiamy się, że jest to najskuteczniejsza metoda likwidowania w ogóle języka polskiego w szkołach niemieckich, bowiem na język polski jako obcy musi zgłosić się co najmniej 17 uczniów z tego samego poziomu klas 7 w danej szkole , którzy zamiast innego jerzyka obcego zdecydują się na polski. Bazując na wyżej wymienionych przepisach, nietrudno jest udowodnić brak zapotrzebowania na naukę języka polskiego jako obcego, czy w nastopnych latach brak kontynuacji zapotrzebowania. Plany wprowadzenia nauki języka polskiego jako obcego muszą mieć bardziej sprzyjający klimat polityczny niż ten panujący w chwili obecnej w Północnej Westfalii.

Zwracamy się do Konsulatu Generalnego, Ambasady RP, Rządu Polskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o poparcie rozwoju nauki języka szczególnie ojczystego w Niemczech i o pomoc we wprowadzeniu języka polskiego
jako ojczystego w Hamm, Kleve i Muenster na takich zasadach jakie obowiązywały do tej pory (Koszty zarobków nauczycieli były do tej pory finansowane przez Państwo Niemieckie. Koszty nauczycieli niemieckich w Polsce są nadal finansowane przez Państwo Polskie). Wdzięczni bylibyśmy Państwu za zwrócenie uwagi stronie niemieckiej na zobowiązania wypływające z Traktatów Polsko-Niemieckich oraz z dyrektywy europejskiej 77 .

Z wyrazami szacunku

L.Barejko-Knops

Przewodnicząca ZNJPiP