Język polski – supermoc!

Tymi słowami koloński Konsul Generalny Jakub Wawrzyniak zainaugurował uroczystość podsumowującą projekt związany z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego w roku 2021, zainicjowany i zorganizowany przez przewodniczącą Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech t. z. Lilianę Barejko-Knops.

Obchody tego święta mają w Związku Nauczycieli długą tradycję. Rokrocznie spotykają się na nich nauczyciele języka polskiego nauczający poza granicami kraju, przedstawiciele władz szkolnych i placówek oświatowych oraz naukowcy i dyplomaci zaangażowani w działaniach zmierzających do zachowania różnorodności językowej.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony 21 lutego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku jako reakcja na bardzo niepokojący i nieustannie nasilający się proces zanikania języków. Według ONZ 40 procent używanych na świecie języków zagrożonych jest wyginięciem. Od 1950 roku zanikło bezpowrotnie 250 języków.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną pandemią tegoroczne obchody tego święta odbyły się w trzech etapach, wyłącznie w wirtualnym świecie. Honorowymi gośćmi byli Konsul Generalny Jakub Wawrzyniak oraz Pełnomocnik do Spraw Polonii przy rządzie Północnej Nadrenii-Westfalii Thorsten Klute.

Był to projekt międzynarodowy, którego współorganizatorami byli: z Belgii –  Dr Lidia Zabrocka, dyrektor Polskiej Szkoły w Songnies wraz z nauczycielką Bernadettą Gronek, z Hiszpanii – Beata Katarzyna Grzech oraz dyrektor Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej w Mostolesi wraz z nauczycielkami Ewą Baj, Agnieszką Zakrzewską, Anetą Zawadą i Anną Bujak.

W poszczególnych etapach tej uroczystości wzięły tradycyjnie udział członkinie niemieckiego ZNJPiP: nauczycielki języka polskiego jako odziedziczonego: z Dortmundu i Schwerte Mariola Kula i Mariola Maier, z Kreis Olpe Halina Böhm, z Hannoveru Małgorzata Merner-Madi oraz Anna Marcisz, z Münster Renata Kaczmarek oraz z Kolonii Liliana Barejko-Knops i Anna Herling.

W realizację tego projektu zaangażowani byli również uczniowie szkół polonijnych z Belgii, Hiszpanii i Niemiec, rodzice uczniów i inne osoby wspierające ideę krzewienia języków ojczystych poza granicami Polski.

Przewodnicząca Związku przedstawiła historię obchodów tego święta i działalność Związku zmierzającą do wspierania i rozpowszechniania nauki języków ojczystych.

Bardzo pięknym i wzruszającym aspektem projektu był osobisty wkład młodzieży uczącej się języka polskiego poza granicami kraju. Uczestnicy uroczystości mieli okazję podziwiać nagrane przez nich filmiki dokumentujące wypowiedzi indywidualne, scenki z codziennego życia, pokazy artystyczne, jak również wykonane przez nich plakaty i wystawy. Była to piękna  dokumentacja ich więzi z Polską. W sposób wzruszający odbiorcę pokazali, jaką rolę odgrywa język polski w ich życiu, ich więzi z polską historią, kulturą i pięknymi tradycjami wniesionymi najczęściej z domu rodzinnego.

Renata i Tomasz Kaczmarek uświetnili tą uroczystość występem wokalnym i instrumentalnym prezentując piękną i bliską wszystkim zebranym polską muzykę.

2021 – Szkolenia online – strzałem w dziesiątkę

W dzisiejszych czasach nauczanie zdalne staje się coraz bardziej istotne w naszej szkolnej rzeczywistości. Dla nauczyciela języków ojczystych ogromnym wyzwaniem jest odnalezienie się w gąszczu wielu programów i platform internetowych.

Szkolenie online zainicjowane wiosną 2020 roku przez przewodniczącą Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, panią Lilianę Barejko-Knops „spadło mi po prostu z nieba”.  Zaplanowane zostały na początku 4 spotkania internetowe na platformie „Zoom” pt. „Wprowadzenie do nauczania języków online”. Do nich doszło 8 kolejnych wieczorów oraz powtórki ze szkoleń, na których uczestnicy mieli możliwość pogłębić i wypróbować nabyte umiejętności w praktyce. Dodatkowo odbyły się 4 szkolenia  z historii Polski.

Pani Barejko-Knops dokładnie, krok po kroku, przedstawiła program platformy, od zameldowania się po aspekty bezpieczeństwa. Dzięki kompetencji, doświadczeniu i fachowości prowadzącej każde spotkanie miało przejrzystą strukturę. Wszystkie elementy zostały bardzo szczegółowo wyjaśnione. Prowadząca zawsze bardzo wyczerpująco odpowiadała na pytania uczestników, wyjaśniając dogłębnie poruszany problem. Dodatkowo szkolenie to otwarło nam możliwość wymiany doświadczeń z koleżankami i podzielenia się praktycznymi przykładami. Pani Barejko-Knops objęła uczestników osobistą opieką z możliwością kontaktów telefonicznych.

To bardzo pomocne szkolenie w dobie nauczania zdalnego dało mi szansę na dobre przygotowanie się do prowadzenia lekcji  online. Potrafię zaplanować każde spotkanie na platformie „Zoom”, zaprosić uczniów i profesjonalnie przeprowadzić lekcje oraz poinformować zarówno uczniów jak i rodziców o tym, jak korzystać z tej platformy.

Ale na tym nie koniec.

Praktycznie co tydzień pani Barejko-Knops zaprasza na kolejne szkolenia. Cykl spotkań pt. „Darmowe materialy online” stale wzbogaca nasz warsztat pracy. Na jednym ze spotkań na przykład punkt ciężkości padł na sposoby wykonywania interaktywnych ćwiczeń oraz na wykorzystaniu  portalu  podczas lekcji.

Pani Barejko-Knops powołała do życia grupę aktywnych nauczycielek wymieniających się między sobą materiałami lekcyjnymi, co ułatwia pracę i dobitnie oszczędza czas.

Kolejne szkolenia już na nas czekają.   Tematem spotkania w najbliższej przyszłości będą „Egzaminy”, a później inne platformy, które będzie można wykorzystać w zdalnym nauczaniu.

Dzięki ciekawej i bardzo pomocnej inicjatywie pani Barejko-Knops członkinie Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Padagogów w Niemczech mają możliwość stałego podnoszenia swoich kompetencji  oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy. Zachęcam wszystkie kolezanki do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.

To bardzo dobrze zainwestowany czas.

Regina Rudolf
Nauczycielka języka polskiego jako języka ojczystego oraz obcego

Osnabrück, 24.02.2021

2021 – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

2017 – Rok Rzeki Wisły

2017 – Rok Rzeki Wisły
Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas 9. i 10. w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii 24.06.2017
W sobotę 24 czerwca 2017 w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele Konsulatu RP na uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla uczniów klas 9. i 10. uczęszczających na lekcje języka polskiego jako ojczystego w Nadrenii Północnej- Westfalii. Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły i w związku z tym tematem przewodnim tegorocznej uroczystości była rzeka Wisła.

Na wstępie gości przywitała przewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech – p.Liliana Barejko–Knops, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na fakt, że uroczystość odbywa się nieprzerwanie od dwudziestu lat i jest tradycją, która przetrwała m.in. dzięki zaangażowaniu członków Związku. W serdecznych słowach wyraziła podziękowanie Konsulowi Generalnemu za wsparcie i sponsorowanie nagród książkowych dla uczniów. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie dwujęzyczności w życiu dzieci dorastających poza ojczystym krajem „znać drugi język to posiadać drugą duszę“. Powiedziała również, że młodzież ucząca się języka ojczystego w Niemczech tworzy „pomost między Polską a Niemcami“. Pogratulowała uczniom pomyślnego zdania egzaminów końcowych i zachęciła do kontynuacji nauki języka polskiego poprzez czytanie literatury.

Następnie zabrał głos Konsul Generalny RP w Kolonii – Jan Sobczak, który na początku przemówienia wyraził ogromne zadowolenie i radość ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających na lekcje języka polskiego. Przekazał słowa uznania i podziękowania przewodniczącej Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech – p.Lilianie Barejko–Knops, nauczycielkom, rodzicom i uczniom za wysiłek i ciężką pracę włożoną w naukę ojczystego języka oraz przede wszystkim za wytrwałość. Konsul z radością poinformował również o sukcesie, jakim jest wprowadzenie nauki języka polskiego do kolejnych szkół w miastach Hesji.

Entuzjastycznie została przyjęta wiadomość o możliwości odebrania po uroczystości legitymacji, które zostały przygotowane w krótkim czasie przez pracowników Konsulatu w Kolonii dla uczniów uczących się języka polskiego w Niemczech ( legitymacje dla uczniów i nauczycieli zostały wydane na podstawie nowej ustawy regulującej zasady i tryb wydawania polskich legitymacji szkolnych dla uczniów uczęszczających na zajęcia z języka polskiego w szkołach funkcjonujących poza granicami Polski – podpisanej przez Prezydenta RP). Na koniec wystąpienia Konsul Generalny pogratulował uczniom pozytywnie zdanych egzaminów oraz życzył wszystkim zgromadzonym przyjemnego wypoczynku w czasie wakacji i zapału do dalszej pracy. Po wysłuchaniu przemówień nastąpiła prezentacja programu artystycznego przeplatanego krótkimi wystąpieniami nauczycielek i wręczaniem przez nie uczniom nagród książkowych ufundowanych przez Konsulat Generalny RP w Kolonii.

Na uroczystość przybyły nauczycielki ze swoimi uczniami: p.K.Pakalski z Oberhausen, p.B.Slota-Klöpers z Krefeld, p.A Herling z Düren, p.G.Siwy z Oelde, p.M. Koterba-Maier z Dortmundu i Unna, p.A.Bendkowska z Euskirchen, p.K.Wolnik-Straub z Hamm, p.J.Mantusz z Bochum, p.M.Sander z Herne. p.R.Kaczmarek z Münster, p. H.Böhm z Olpe, p.U.Suchy z Düsseldorfu, p.M.Zowner z Moers, p.L.Barejko-Knops z Kolonii. Uczniowie z Olpe, Düren, Euskirchen, Herne przedstawili interesujące i perfekcyjnie przygotowane prezentacje multimedialne dotyczące geografii, historii, legend i walorów turystycznych rzeki Wisły. Natomiast uczniowie z Oberhausen, Hamm, Bochum pięknie zaprezentowali wiersze i utwory muzyczne związane tematycznie z Wisłą. Uczennice z Münster pełniły funkcję konferansjerek.

Po prezentacjach multimedialnych i wręczeniu nagród uczniom ponownie głos zabrała p.L.Barejko-Knops dziękując artystom za wspaniale zaprezentowany program. Obecnym na uroczystości nauczycielkom oraz Zarządowi ZNJPiP Przewodnicząca podziękowała za współpracę, czas dodatkowo poświęcany rozwojowi nauczania języka polskiego oraz pracą w ciągu całego roku szkolnego, obdarowując symbolicznym słonecznikiem. W imieniu nauczycieli inicjatorce uroczystości – p. L.Barejko-Knops podziękowała p. R.Kaczmarek.

Po części oficjalnej wszyscy obecni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez członkinie ZNJPiP w Niemczech, w czasie którego mieli okazję poznać się, porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Atmosfera panująca w tym dniu w Konsulacie sprawiła, że ta wspaniała uroczystość z pewnością pozostanie na zawsze w pamięci uczestników.

Autorka:Krystyna Wolnik-Straub

„2017 – ist das Jahr des Flusses Weichsel“

Feierliche Entlassung der Schüler der Klassen 9 und 10 nach der bestandenen Sprachprüfung in der Herkunftssprache Polnisch in der Abteilung für Handel und Investitionen des Generalkonsulats der RP in Köln am 24.06.2017
Am Samstag, den 24. Juni 2017 haben sich in der Abteilung für Handel und Investitionen des Generalkonsulats der RP in Köln die Schüler, deren Eltern, die Lehrer und die Vertreter des Generalkonsulats bei den diesjährigen Feierlichkeiten anlässlich der Entlassung der Schüler der Klassen 9 und 10, die den herkunftssprachlichen Unterricht Polnisch in NRW besuchen, getroffen.
Das Jahr 2017 wurde in Polen zum Jahr des Flusses Weichsel ernannt. Der Fluss Weichsel lieferte auch den Leitgedanken der diesjährigen Feierlichkeiten.
Die Eröffnungsrede hat die erste Vorsitzende des Vereins der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland e.V., Frau Liliana Barejko-Knops, gehalten. Sie betonte, dass diese Feierlichkeiten traditionell zum Schluss jeden Schuljahres ununterbrochen seit 20 Jahren zum Dank für das große Engagement der Mitglieder des Vereins stattfinden.

Sie hat sich sehr herzlich beim anwesenden Generalkonsul Herrn J. Sobczak für die langjährige Unterstützung (Generalkonsulat als Sponsor der Buchpreise) und Mitwirkung bei der Organisation dieser Veranstaltung bedankt. Bei ihrem Auftritt betonte sie sehr ausdrucksvoll die besondere Rolle der Zweisprachigkeit der Kinder und Jugendlichen, die außerhalb der Heimat aufwachsen: „Die andere Sprache zu kennen, bedeutet eine zweite Seele zu besitzen. Die Jugendlichen, die ihre Mutter- bzw. Herkunftssprache lernen, bauen eine Brücke zwischen den beiden Ländern Polen und Deutschland“. Sie gratulierte allen anwesenden Absolventen zur bestandenen Sprachprüfung und ermutigte sie zur kontinuierlichen Erweiterung der polnischen Kenntnisse durch Lektüre der polnischen Literatur.

Danach kam Generalkonsul Jan Sobczak zu Wort. Herr Konsul hat mit großer Freude und Zufriedenheit über die wachsende Zahl der Polnisch-Schüler in Deutschland berichtet. Er hat in schönen Worten seine Anerkennung für die Arbeit der ersten Vorsitzenden des Vereins der Polnischlehrer und Pädagogen, Frau Barejko-Knops, der Polnisch-Lehrerinnen sowie der anwesenden Schüler und Eltern ausgesprochen. Er bedankte sich für die Bemühungen der Lehrkräfte und lobte die Schüler für ihre Ausdauer und erfolgreiche Teilnahme am Polnisch-Unterricht.

Mit großer Freude verkündigte er, dass in einigen Städten in Hessen der Polnisch-Unterricht bereits erfolgreich eingeführt wurde. Für großen Enthusiasmus sorgte auch die Ankündigung, dass im Anschluss an die Feierlichkeiten die anwesenden Lehrerinnen die beantragten Schülerausweise ausgehändigt bekommen werden. Sie wurden auf Basis eines neuen Gesetzes, das durch den polnischen Präsidenten ins Leben gerufen wurde, über das polnische Generalkonsulat für alle Schüler, die außerhalb Polens die Muttersprache lernen, beschafft. Konsul Sobczak wünschte zum Schluss allen Anwesenden eine schöne und erholsame Ferienzeit.

Zahlreiche Auftritte einzelner Schüler aus verschiedenen Schulen waren eine wunderbare Bereicherung für den weiteren Verlauf der Veranstaltung. Die Lehrerinnen präsentierten ihre Schüler, hielten kurze Reden und überreichten die vom Generalkonsulat gesponserten Buchpreise. Anwesend waren Fr. K. Pakalski aus Oberhausen, Fr. Barbara Slota-Klöpers aus Krefeld, Fr. Anna Herling aus Düren, Fr. G. Siwy aus Oelde Fr. M. Koterba–Maier aus Dortmund und Unna, Fr. A. Bendkowska aus Euskirchen, Fr. K. Wolnik-Straub aus Hamm, Fr. J. Mantusz aus Bochum, Fr. M. Sander aus Herne, Fr. R. Kaczmarek aus Münster, Fr. H. Böhm aus dem Kreis Olpe, Fr. U. Suchy aus Düsseldorf, Fr. M. Zowner aus Moers und Fr. L. Barejko-Knops aus Köln.

Die Schüler aus dem Kreis Olpe, Düren, Euskirchen und Herne glänzten mit ihren interessanten und professionell vorbereiteten PowerPoint-Präsentationen über die Weichsel mit Bezug zur Landeskunde, Geschichte, Kulturerbe und Tourismus. Den musikalischen und literarischen Aspekt des Themas Weichsel stellten sehr gelungene Auftritte der Schüler aus Hamm, Oberhausen und Bochum dar. Die Schülerinnen aus Münster moderierten das gesamte Programm.
Zum Schluss überreichte Fr. Barejko-Knops allen anwesenden Lehrerinnen eine symbolische „Sonnenblume“ und bedankte sich persönlich bei jeder Kollegin für die hervorragende Zusammenarbeit und den unglaublichen Arbeitseinsatz im Schuljahr 2016/17. Fr. R. Kaczmarek hielt im Namen aller Lehrerinnen eine kurze Ansprache und bedankte sich bei Fr. Barejko-Knops – der Initiatorin und Hauptorganisatorin der Veranstaltung, für ihre besonderen Verdienste bei der unermüdlichen und langjährigen Förderung der Polnischen Sprache in Deutschland.

Im Anschluss folgte ein fröhliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Es war eine willkommene Gelegenheit zum Gedankenaustausch, einem Wiedersehen der Kolleginnen und einem gemeinsamen Foto. Es war für alle Anwesenden eine sehr gelungene und zweifellos eine unvergessliche Veranstaltung.

Halina Böhm

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016 w Kolonii

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Kolonii odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016, na które licznie przybyli uczniowie ze swoimi nauczycielkami oraz rodzinami.
W tym roku ,nieobecną z powodu choroby, przewodniczącą Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, panią Lilianę Barejko-Knops, reprezentował mąż – Herbert Knops. Obecni mieli okazję zobaczyć panią Barejko-Knops na zdjęciach przedstawiających Jej spotkanie z Prezydentami Polski i Niemiec oraz usłyszeć słowa skierowane do obecnych na uroczystości, które zostały odczytane przez panią Renatę Kaczmarek. Wstępne przemówienie wygłosiła zastępca przewodniczącej, pani Renata Kaczmarek, podkreślając znaczenie dwujęzyczności i języka polskiego oraz szczególną rolę rodziców w tym procesie.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością wicekonsul Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii, Andrzej Dudziński, który w swoim wystąpieniu powitał zebranych gości, złożył wyrazy uznania dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli i zachęcał do propagowania kultury i języka polskiego.
Myślą przewodnią uroczystości było przypadające w czerwcu 25.lecie podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Niemcami. Program artystyczny zaprezentowany przez przedstawicieli uczniów z ośrodków w Euskirchen, Br?hl, Hamm, Oelpe, Mettmann, Herne, Oberhausen, Voerde, Kolonii, Duren oraz Kreis Warendorf odzwierciedlał różne aspekty tego wydarzenia. Uczniowie z Olpe przedstawili ciekawą prezentację dotyczącą 25.rocznicy podpisania Traktatu miedzy Polską i Niemcami oraz prezentacją ”

Nowe oblicze Partnerstwa Miast Lennestadt- Otwock”. Z kolei grupa z Duren pokazała interesującą prezentację z wycieczki edukacyjnej Auschwitz- Kraków oraz projektu „ Stolpersteine”. Uczniowie z Euskirchen przypomnieli postać wybitnego polityka Władysława Bartoszewskiego. Laureatka konkursu „ Młodzież pisze wiersze” przeczytała własne tłumaczenie, na język niemiecki, wiersza J.Tuwima „Słowik”. Prezentacje przeplatane były wręcz wirtuozerskim wykonaniem utworów muzycznych przez uczennice i uczniów na pianinie, skrzypcach, fletach i gitarach.

Młodzi, zdolni artyści przepięknie wykonali utwory znanych kompozytorów polskich i niemieckich ( F. Chopina, J.S.Bacha, F. Hendla , Beethovena ) oraz współczesnych piosenkarzy i autorów. Obecne na uroczystości nauczycielki gratulując swoim uczniom zdania egzaminów i kierując do nich słowa zachęty do kontynuacji nauki ojczystego języka, życzyły im dalszych sukcesów i wręczyły nagrody książkowe.

Na zakończenie ponownie głos zabrała zastępca przewodniczącej Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, pani Renata Kaczmarek, dziękując za pracę w bieżącym roku szkolnym życzyła wszystkim obecnym udanych wakacji. Nauczycielki, w dowód wdzięczności za zaangażowanie i pracę, zostały obdarowane symbolicznymi kwiatami.
Po części oficjalnej wszyscy obecni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, w czasie którego mieli okazję poznać się, porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami. Atmosfera panująca w tym dniu w Konsulacie sprawiła, że ta wspaniała Uroczystość z pewnością pozostanie na zawsze w pamięci uczestników.
Autorka: Krystyna Wolnik-Straub

Lekcje języka polskiego jako ojczystego także w Hesji

Wyniki rozmów w dniu 3.12. 2015 w Ministerstwie do spraw Kultury w Wiesbaden, w której uczestniczyły pani Liliana Barejko-Knops ( ZNJPiP) ), pani Agnieszka Siemasz-Kałuża ( Die Brücke) , pani Karina Pryt ( Kransale) i pan Konsul Dudziński ( KG w Kolonii) przyniosły pozytywne efekty.

Mamy realną szansę na wprowadzenie lekcji języka polskiego jako ojczystego do szkół we Frankfurcie i w Darmstadt.
Prosimy o zgłoszenia zainteresowanych uczniów z podaniem imienia, nazwiska rodzica, oraz ucznia, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, nazwy szkoły , do której uczęszcza dziecko.
Proszę już teraz przysyłać zgłoszenia na adres : [email protected]
Informacji udziela także przewodnicząca naszego Związku Liliana Barejko-Knops- telefon w Bezirksregierung Köln w czwartki 0221 / 147 21 29 w godzinach 8.30-12.00 oraz w piątki 02205 913820.


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy

21. lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jego celem jest ochrona języków zagrożonych wyginięciem.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowane przez Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech odbyły się 23.02.2015 w gmachu Bezirksregierung Köln.

Po serdecznym powitaniu przez szefa kancelarii okręgu administracyjnego Kolonii, panią Giselê Walsken, przewodnicząca naszego związku, pani Liliana Barejko-Knops, wręczyła nauczycielom języka polskiego jako języka odziedziczonego certyfikaty ukończenia kursu kwalifikuj±cego.

Gościem specjalnym była pani prof. dr Kerstin Göbel z Uniwersytetu Duisburg -Essen. Jej wykład na temat znaczenia języka ojczystego w rozwoju kompetencji językowej wzbudził ogromne zainteresowanie obecnych nauczycieli. Wykład ten był nawiązaniem do kongresu, który odbył się 07.12.2012 w Soest i którego organizatorem była również pani Liliana Barejko- Knops.

Wyjątkowa atmosfera tego dnia udzieliła się wszystkim obecnym. Po wykładzie pani prof. Göbel nastąpiła część artystyczna. Wystąpił zespół „Tsazkien”, w którym śpiewa nasza koleżanka Ania Herling. Zespół ten zaprezentował piosenki w dziesięciu językach.

Dla wielu był to dzień pełen wrażeń i emocji.

Na zakończenie spotkaliśmy się na wspólnym poczęstunku, podczas którego odbyły się rozmowy, nastąpiła wymiana wrażeń i doświadczeń.

Było mi niezwykle miło być uczestniczką tak wspaniałej uroczystości.

Urszula W.

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli w dniach 13-14.12.2015

13 i 14 grudnia 2015 roku w gmachu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jak co roku organizowane przez Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech.


Szkolenie metodyczne dla nauczycieli w dniach 6-7.12.2013

6 i 7 grudnia 2013 roku w gmachu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jak co roku organizowane przez Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech.

W spotkaniu wzięło udział kilkanaście nauczycielek języka polskiego z całych Niemiec oraz Przewodnicz±ca Związku – Pani Liliana Barejko-Knops. Jako nowa członkini, dopiero przygotowuj±ca się do pracy pedagogicznej, równie¿ mia³am okazję uczestniczyć w tym spotkaniu.

Szkolenie było prowadzone przez Panią Małgorzatę Małyską oraz Pania Grażynę Wiśniewską z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, specjalizujące się w zakresie metodyki nauczania.

Pani Małgorzata Małyska zajmuje się edukacją wczesnoszkolną. Jej zajęcia miały na celu pokazać jak mogą wyglądać lekcje w młodszych klasach, by były ciekawe i efektywne, oraz zainspirować do pomysłów na niekonwencjonalne zajęcia.
Pierwszego dnia Pani Małyska, w ramach wprowadzenia, zaprezentowała platformę Włącz Polskę i objaśniła, z jakim materiałem mamy na niej do czynienia, a także zwróciła uwagę na najważniejsze dokumenty, określające wytyczne pracy każdego polonisty uczącego za granicą, oraz wskazała różnice między nauczaniem języka polskiego w kraju i poza granicami Polski. Wśród tych dokumentów wymienić należy Podstawę programową dla uczniów w Polsce, Podstawę programową dla uczniów za granicą, Ramy programowe, Program nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego, czy też Program nauczania języka polskiego na obczyźnie.
W dalszej części spotkania Pani Małgorzata Małyska przeprowadziła z uczestniczkami przykładową lekcję dot. poezji Juliana Tuwima. Celem lekcji było pokazanie znaczenia metod aktywizujących dla efektywności procesu nauki. Uczestniczki miały za zadanie zaprezentować utwory poety w taki sposób, by ich treść na długo zapadła w pamięci uczniów. W tym celu, zastosowano inscenizacje, a także wykorzystano formy graficzne – plakaty.

To pokazuje, że w procesie edukacji nie można zapominać o zabawie, zwłaszcza wśród młodszych uczniów. Nauka przez zabawę ze wsparciem metod aktywizujących oraz odwołaniem się do emocji, sprawia, że zajęcia są dla dzieci atrakcyjniejsze i pracują one o wiele bardziej efektywnie.

Inną propozycją lekcji były zajęcia pt. Jesienne grzybobranie, bazujące na wierszu Jana Brzechwy Grzyby. Idealnym wprowadzeniem do lekcji była zabawa w grzybobranie w takt muzyki.
Na przykładzie tekstu Okulary Juliana Tuwima, Pani Małgorzata podkreśliła, że warto również wykorzystywać prezentacje multimedialne podczas zajęć.

Pani Grażyna Wiśniewska z kolei zaprezentowała sposoby pracy ze starszymi uczniami.
Na swoich lekcjach uwadze poddała m.in. wiersze Jana Brzechwy, a także obraz Jacka Malczewskiego pt. Wigilia na Syberii, który zestawiła z korespondującym z nim tekstem Jacka Kaczmarskiego o takim samym tytule. Dużo uwagi poświęcono klasyce polskiej literatury – Panu Tadeuszowi Adama Mickiewicza. Zadaniem uczestniczek seminarium było zaproponować pomysł na lekcję dot. słynnego opisu burzy. Nie zabrakło również tekstów poruszających tematykę bożonarodzeniową, jak Jest taki dzień Seweryna Krajewskiego.

Pani Grażyna skupiła szczególną uwagę na metodę łączenia różnych tekstów kultury (literatura, film, muzyka) – tzw. korespondencję sztuk. Dzięki temu zajęcia są ciekawsze i poszerzają wiedzę nie tylko językową, ale także na temat kultury i tradycji polskiej.
Prowadząca tę część seminarium podkreśliła, że obraz ma być prowokacją do mówienia.
Podobnie jak Pani Małgorzata Małyska, również Pani Grażyna Wiśniewska starała się dodatkowo urozmaicić swoje lekcje przez prace w grupach, taniec, gry i zabawę (np. gra „Kartka”).

Sesja przypadła m.in. na 6 grudnia, w związku z tym nie mogło zabraknąć niespodzianek. Na koniec pierwszego dnia szkolenia wszyscy zostali zaproszeni przez Panią Przewodniczącą Związku na wspólną kolację, podczas której można było nie tylko delektować się kuchnią chińską, ale również swobodnie porozmawiać i wymienić się doświadczeniami, co pozwoliło na bliższe poznanie się.

Była to również doskonała okazja do wspólnego śpiewu polskich pieśni.
Podczas naszego spotkania panowała niezwykle przyjazna i rodzinna atmosfera, a w związku z nieprzypadkową datą 6 grudnia dało się także poczuć atmosferę świąteczną.

Na zakończenie dwudniowego szkolenia Pani Liliana Barejko-Knops podziękowała Prowadzącym seminarium i w ramach wdzięczności obdarowała je drobnymi upominkami. Poza tym, Przewodnicząca Związku wręczyła oficjalne podziękowania niektórym członkiniom przy okazji ich urodzin, podkreślając przy tym znaczenie ich pracy i zaangażowanie na rzecz Związku i Polonii.
Nie zabrakło również świątecznych akcentów. Przy pięknej choince i świątecznej muzyce w tle, wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Z tej okazji, Pani Liliana Barejko-Knops wręczyła również każdej uczestniczce mały drobiazg.
Na sam koniec również prowadzące szkolenie Pani Małgorzata Małyska i Pani Grażyna Wiśniewska obdarowały uczestniczki materiałami dydaktycznymi w formie płyt CD oraz książek, które na pewno ułatwią pracę każdego nauczyciela. Wśród tych pomocy pojawiły się takie pozycje, jak: Bliźniacze słowa Liliany Madelskiej, Dyktanda obrazkowe. Rymy na każdą okazję Magdaleny Józefczuk-Dmitrocy, W kąciku zabaw. Propozycje scenariuszy imprez dla dzieci Bogdana Lipińskiego i Jadwigi Lipińskiej, a także śpiewanki dla Janka i Hanki pod red. Jacka Szponara.

Podczas szkolenia podkreślano wielokrotnie znaczenie nauki języka ojczystego.
W dzisiejszych czasach niezwykle istotna jest nie tylko edukacja czysto językowa, ale ważne jest poznawanie i kultywowanie tradycji oraz bardzo istotna jest znajomość podstawowej wiedzy nt. kultury i historii polskiej, by mieć świadomość swoich korzeni. To wręcz konieczne, by w dzisiejszym zglobalizowanym świecie nie zatracić swojej tożsamości i umieć się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Podsumowując, nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić wszystkich zainteresowanych do współpracy z naszym Związkiem. Serdecznie zapraszamy!

Kamila Danielak

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

29 czerwca w Konsulacie Generalnym w Kolonii odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013. Konsul Jan Sobczak i Przewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech Pani Barejko-Knops powitali przybyłych gości.
Przyjechały nauczycielki z dziesięciu miast. Przyjechali uczniowie wraz z rodzicami. Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu, który zobrazował historię nauczania języka polskiego w Nadrenii Północnej Westfalii. Później nastąpiła część artystyczna, którą walcem Fryderyka Chopina rozpoczął Simon L”hoste.

Przewodnim tematem tegorocznego spotkania była twórczość Juliana Tuwima i Witolda Lutosławskiego. Uczniowie z wielką starannością przygotowali się do koncertu i byliśmy świadkami pięknych wykonań różnorodnych utworów muzycznych oraz wierszy. Występy artystyczne młodzieży z poszczególnych miast były poprzedzone wręczeniem świadectw i nagród książkowych przez nauczycielki, które we wzruszających mowach żegnały swoich uczniów.

Następnym ważnym momentem była przemowa Przewodniczącej Związku skierowana do Pana Huberta Luszczynskiego i Pana Josef Lemoine, w której zostały podkreślone zasługi tych byłych niemieckich urzędników dla rozwoju języków ojczystych.

Spotkanie zakończyło się przy kawie i słodkim bufecie, który był miejscem indywidualnych rozmów, gratulacji… no i oczywiście serdecznych życzeń na udane wakacje.


Przewodnicząca ZNiP w Niemczech na spotkaniu noworocznym u Prezydenta Niemiec Horsta Köhlera

9. stycznia 2008 roku na zamku Bellevue w Berlinie jak co roku odbyło się spotkanie noworoczne z czołowymi politykami Niemiec wraz z kanclerzem Angelą Merkel.
Prezydent Koehler zaprosił również 66 szczególnie zasłużonych obywateli, wśród których znalazła się jedyna Polka – przewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech z.T Liliana Barejko-Knops.
Przewodnicząca przekazała Prezydentowi życzenia noworoczne od polskojęzycznych dzieci z całych Niemiec, które pragną kontynuować
naukę języka polskiego jako ojczystego do matury. Dzięki pracy związku liczba uczniów na lekcjach języka polskiego jako ojczystego w szkołach niemieckich wzrosła ze 150 do 2500 w samej tylko Północnej Westfalii.
Liliana Barejko-Knops przewodniczy Związkowi od 10 lat, związek organizuje również szkolenia dla nauczycieli, kongresy, wymiany szkolne i inne imprezy dla młodzieży i dzieci, które służą pielęgnowaniu polskich tradycji.

Internationaler Tag der Muttersprache 2015

Am 23.02.2015 wurde in der Bezirksregierung Köln „Internationaler Tag der Muttersprache“ gefeiert, den die Fortbildungsleiterin Frau Liliana Barejko-Knops für ca. 150 Lehrer/-Innen, Schulleiter und Schulräte organisiert hat.
Zu den wichtigen Ereignissen des Festes gehörten: Begrüßung durch die Regierungspräsidenten Frau Gisela Walsken, Übergabe der Zertifikate für die Teilnehmer des Qualitätskurses und ein Festvortrag von Prof. Dr. K. Göbel: „Die Bedeutung der Erstsprache für die Kompetenzentwicklung im Sprachunterricht“. Das ganze wurde mit dem Gesang einer internationalen Band aus Köln „Tsaziken“ ergänzt und bereichert.
Der Vortrag handelte von den Spracherwerbstheorien im Bezug auf die erste gelernte Sprache, der zusätzlich durch die Erkenntnisse der DESI- Studie (eine Studie zur Erfassung der sprachlichen Leistungen in Deutsch und Englisch von Schülern an Schulen in Deutschland) gestützt wurde. Dank des Vertrags wurde nicht nur linguistisches Wissen bezüglich des Spracherwerbs vermittelt aber auch die Bedeutung der Erstsprache für den Erwerb weiterer Sprachen verdeutlicht. Dies spielt gravierende Rolle für das Beibehalten und Vermittlung der unterschiedlichen Herkunftssprachen in Deutschland, deren Anzahl im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern relativ groß ist.
Die musikalische Band „Tsaziken“ haben durch ihr sowohl buntes und vielfältiges Repertoire- u.a. Gesang in 10 verschiedenen Sprachen- als auch ihre unbestrittene Lebendigkeit und Fröhlichkeit die besondere Atmosphäre der Veranstaltung noch mehr bekräftigt.
Abschließend lässt sich sagen, dass der muttersprachliche Unterricht in Deutschland für die Kinder mit Migrationshintergrund eine große Herausforderung für die Lehrer, Schüler und Sprachenpolitik darstellt. Jedoch darf es nicht außer Acht gelassen werden, dass ein gutes Beherrschen der Muttersprache nicht nur eine fundierte Grundlage für den Erwerb weiterer Sprachen ermöglicht aber auch ein Teil der persönlichen Identität ist, was ausgerechnet in einer neuen/fremden Kultur nicht unterschätzt werden soll.

Anna Kasprzak

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft verleiht den Verdienstorden

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft verleiht den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen an 18 Bürgerinnen und Bürger

Die Staatskanzlei teilt mit:

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat 18 Bürgerinnen und Bürger im Präsidentenschlösschen der Bezirksregierung Düsseldorf mit dem Ver¬dienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Mi¬nisterpräsidentin überreichte diese besondere Auszeichnung des Lan¬des und würdigte die ausgezeichneten Persönlichkeiten in einzelnen Laudationes. Zu Beginn der Feierstunde dankte sie den sechs Frauen und zwölf Männern und sprach ihnen Anerkennung aus. Hannelore Kraft: „Die Landesregierung will mit der Verleihung des Verdienstordens Ihre hervorragenden Leistungen besser sichtbar machen. Wir dürfen es als Gesellschaft nicht als selbstverständlich ansehen, was Menschen wie Sie Großartiges tun“. Die Ausgezeichneten, ergänzte die Minister¬präsidentin, lebten anderen Menschen vor, dass es verbindliche Werte und Ziele gebe, für die sie einstünden und die das Fundament für ein gutes Miteinander bildeten. Hannelore Kraft: „Menschenwürde, Gerechtigkeit, Solidarität, Toleranz, Hilfsbereitschaft oder Zivilcourage können nicht ‚von oben’ verordnet werden. Sie können nur vorgelebt und nur auf diese Weise verbreitet werden. Darum brauchen wir Vorbilder wie Sie!“

Der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ist im März 1986 gestiftet worden. Er wird an Bürgerinnen und Bürger aus allen Gruppen der Bevölkerung verliehen, deren außerordentliche Verdienste für die Allgemeinheit in allen Lebensbereichen erworben wurden. Die Zahl der Landesorden ist auf 2500 begrenzt. In den 26 Jahren seines Bestehens sind über 1400 Bürgerinnen und Bürger mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden.

Fotos von der Veranstaltung und allen neuen Ordensträgern finden Sie hier ab ca. 18.30 Uhr.
Den Landesorden erhalten heute:
 Dipl.-Volkswirt Bernd-Stephan Baldin, Aachen
 Liliana Lidia Barejko-Knops, Rösrath
 Roswitha und Erich Bethe, Bergisch-Gladbach
 Gérard Corboud, 1807 Blonay (Schweiz)
 Egon Evertz, Solingen
 Roland Kaiser, Münster
 Maite Kelly, Köln
 Monika Kracht, Düsseldorf
 Cemil Mayadali, Moers
 Professor Dr. Andreas Pinkwart, Staatsminister a. D., Alfter
 Annegret Ursula Schrader, Herne
 Reinhold Schulte, Dortmund
 Christa Thoben, Staatsministerin a. D., Bochum
 Professor Dr. h. c. Walther Tröger, Frankfurt am Main
 Erhard Väth, Direktor des Amtsgerichts a. D., Königswinter
 Dr. Michael Vesper, Staatsminister a. D., Köln
 Prälat Dr. Karl-Heinz Vogt, Köln

Die von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vorgetragenen Laudationes im Wortlaut:

Liliana Lidia Barejko-Knops aus Rösrath

Als 1981 in Polen das Kriegsrecht verhängt wurde, beschloss eine junge Sprachenstudentin, nach Deutschland auszuwandern – in das Land, das so viel Unheil über das polnische Volk gebracht hatte. Lilianas Barejko-Knops Familie selbst hatte unter der deutschen Besatzung schwer gelitten: Ihre Großeltern wurden ermordet, weil sie Juden ver¬steckten. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, wie schwer der jungen Frau dieser Schritt gefallen sein muss, einen Neu¬anfang in Deutschland zu wagen. Zudem er in einer Zeit gegangen wurde, in der man von einem vereinten Europa nur zu träumen wagte: Der Kalte Krieg war noch im vollen Gange und das deutsch-polnische Verhältnis noch stark von Ängsten und Vorurteilen geprägt.

Liliana Barjeko-Knops aber hat sich mit viel Mut der neuen Situation ge¬stellt. Sie hat sich nicht zurückgezogen, sondern dafür eingesetzt, die Grenzen in den Köpfen abzubauen und die Verständigung zu fördern – und zwar buchstäblich – als Sprachenlehrerin: Als Vorsitzende des Ver¬eins der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland gibt sie Unter¬richt in ihrer Muttersprache und fördert Polnisch als Fremdsprache an deutschen Schulen. Liliana Barejko-Knops Einsatz ist es zu verdanken, dass NRW Mitte der 1990er Jahre muttersprachlichen Unterricht für Kinder von polnischen Aussiedlern eingeführt hat.

Liliana Barejko-Knops engagiert sich auch über den Sprachunterricht hinaus: So stellt sie Studienreisen nach Polen auf die Beine und veran¬staltet Gesprächsrunden mit polnischen Schriftstellern, z. B. mit dem Literaturnobelpreisträger Czeslaw Milosz in Köln. Und sie hilft dabei, Begegnungen mit Zeitzeugen und Überlebenden des Holocaust zu organisieren.

Liliana Barejko-Knops gehört zu den wichtigsten Brückenbauerinnen zwischen Deutschland und Polen. Liebe Liliana Barejko-Knops, wir sind stolz darauf, dass Sie Bürgerin unseres Landes sind. Für Ihre Ver¬dienste wurden Sie bereits in Polen und beim Bundespräsidenten geehrt. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Sie, sehr geehrte Liliana Barejko-Knops, heute auch die Anerkennung und Würdigung erfahren, die wir in NRW für Sie und Ihre Arbeit empfinden.

Ministerin Schwall-Düren zeichnet 18 Projekte

Ministerin Schwall-Düren zeichnet 18 Projekte zur deutsch-polnischen Freundschaft in Nordrhein-Westfalen aus.

24 maja 2012 odbyło się uroczyste nagrodzenie 18-stu projektów wyróżnionych w ramach Roku Polskiego w NRW. Przewodnicząca ZNiP w Niemczech Liliana Barejko-Knops odebrała z rąk Pani Minister Dr. Angeliki Schwall-Düren nagrodę za projekt „Mehrsprachigkeit als Norm der Sprachkom­petenz im Zusammenwachsenden Europa”.