ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Listy protestacyjne

Zwi±zek Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów
w Niemczech z.T
Verein der Polnischlehrer und P├Ądagogen in Deutschland e.V.
Scharrenbroicher Str. 69ac/ Barejko-Knops 51503 R├Âsrath Niemcy

Minister Rados┬│aw Sikorski
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Szucha 23, 00-580 Warszawa Niemcy, marzec 2012

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu Polonii poruszonej decyzj± Ministerstwa Spraw Zagranicznych, m.in Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, piêciu tysiêcy uczniów uczestnicz±cych w lekcjach jêzyka polskiego jako ojczystego, tzn. 5 tysiêcy potencjalnych przysz³ych polskich wyborców, ich rodziców,sympatyków oraz innych organizacji sk³adamy na Pana rêce protest( 1318 podpisow) przeciwko planowanej sprzeda¿y budynku Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii przy ulicy Lindenallee 7 oraz redukcji etatów pracowników korpusu konsularnego.

Nasz protest podyktowany jest dostrzeganiem skrajnie niepo┬┐┬▒danych skutk├│w planowanego rozwi┬▒zania.
1. Sprzeda┬┐ polskiej nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w najstarszej dzielnicy willowej nie tylko w Kolonii ale i w Niemczech, w dzielnicy obj├¬tej ochron┬▒ zabytk├│w, przyniesie nieodwracaln┬▒ utrat├¬ polskiego mienia na terenie Niemiec a jednocze┬Ânie szkod├¬ dla Polski i Polak├│w.
Tego typu polityka maj┬▒ca zapewne na celu poszukiwanie oszcz├¬dno┬Âci jest dla nas, obywateli polskich i polskiego pochodzenia mieszkaj┬▒cych tu w Niemczech, jak r├│wnie┬┐ dla ┬┐yczliwych Polsce Niemc├│w ca┬│kowicie niezrozumia┬│a i b┬│├¬dna, bowiem ┬│┬▒czy si├¬ z utrat┬▒ presti┬┐u Polski na terenach zachodnich Niemiec, na kt├│ry pracowa┬│y ca┬│e pokolenia ludzi.
2. Plany dotycz┬▒ce redukcji etat├│w pracownik├│w Konsulatu oraz koszt├│w utrzymania plac├│wki mog┬▒ tylko negatywnie wp┬│yn┬▒├Ž na jako┬Â├Ž pracy plac├│wki konsularnej, kt├│ra ju┬┐ dzi┬ obs┬│uguje najwi├¬kszy odsetek interesant├│w na terenie Niemiec. Liczba obywateli pochodzenia polskiego mieszkaj┬▒cych w nale┬┐┬▒cych do okr├¬gu konsularnego P├│┬│nocnej Nadrenii Westfalii, Hesji, Nadrenii Palatynacie i Kraju Saary przekracza milion os├│b, co stanowi ponad 50 % ca┬│ej Polonii w Niemczech.
Do przewidzenia jest niezadowolenie Polak├│w mieszkaj┬▒cych na tych terenach, wynikaj┬▒ce chocia┬┐by z gorszych warunk├│w pracy Konsulatu, a co za tym idzie z gorszej obs┬│ugi interesant├│w, czego wynik mo┬┐e by├Ž widoczny przy kolejnych wyborach.
3. Ponadto wed┬│ug wst├¬pnych szacunk├│w fachowc├│w wynaj├¬cie innych pomieszcze├▒ biurowych dla potrzeb Konsulatu przekroczy znacznie koszty utrzymania dotychczasowych nieruchomo┬Âci. Ju┬┐ sama przeprowadzka Konsulatu do nowej siedziby narazi pa├▒stwo polskie na kolejne niepotrzebne koszty.
4. Wszelkie uroczyste spotkania, jak na przyk³ad koncerty chopinowskie dawa³y szansê obywatelom niemieckim na zapoznanie siê z dorobkiem polskiego dziedzictwa kulturowego, a co za tym idzie mia³y swój udzia³ w budowaniu pozytywnego wizerunku Polaków i Polski na terenie Niemiec.
5. Zwi┬▒zek Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech podczas pi├¬tnastu lat swojej dzia┬│alno┬Âci, m├│g┬│ dzi├¬ki uprzejmo┬Âci oraz znacz┬▒cemu poparciu urz├¬dnik├│w konsularnych w sprzyjaj┬▒cym klimacie przeprowadza├Ž szereg istotnych rozm├│w bilateralnych w sprawie rozwoju nauki j├¬zyka polskiego w Niemczech .
- Tu odbywa┬│y si├¬ r├│wnie┬┐ polsko-niemieckie kongresy naukowe, maj┬▒ce na celu podkre┬Âlenie wagi nauki j├¬zyka polskiego jako ojczystego w Niemczech i jej istotnej roli w dobie jednoczenia Europy.
- Niezmiernie istotne jest wsparcie Konsulatu dla naszych projektów edukacyjnych, których podsumowanie odbywa³o siê w jego reprezentacyjnych pomieszczeniach.
W 2010 roku takim projektem by┬│o „30 lat Solidarno┬Âci - Europa wczoraj i dzi┬“ przeprowadzonym w 15 szko┬│ach w 5 krajach zwi┬▒zkowych.
-Dzi├¬ki udost├¬pnieniu nam pomieszcze├▒ konsulatu mogli┬Âmy tym sposobem zaoszcz├¬dza├Ž wydatki zwi┬▒zane z wynaj├¬ciem sal, a co za tym idzie tak┬┐e i po cz├¬┬Âci wydatki polskiego podatnika.
-Zaanga┬┐owanie pracownik├│w Konsulatu jak i wyj┬▒tkowy klimat Konsulatu Generalnego w Kolonii podkre┬Âla┬│o i podkre┬Âla szczeg├│lny stosunek pa├▒stwa i rz┬▒du polskiego do spraw nauki j├¬zyka polskiego jako ojczystego w Niemczech, co z pewno┬Âci┬▒ mia┬│o i ma olbrzymi wp┬│yw na pozytywny rozw├│j polskiej o┬Âwiaty w P├│┬│nocnej Westfalii.
W ┬Âwietle powy┬┐szych argument├│w zwracamy si├¬ do Pana Ministra ze stanowczym apelem o zaniechanie planowanych sprzeda┬┐y tak cennej posiad┬│o┬Âci jak┬▒ stanowi budynek Konsulatu Generalnego RP w Kolonii oraz redukcji etat├│w pracownik├│w KG RP w Kolonii .
Za zachowanie dogodnych warunk├│w maj┬▒cych bezpo┬Âredni wp┬│yw na stworzenie pozytywnego klimatu polsko-niemieckiej wsp├│┬│pracy, b├¬d┬▒ Panu wdzi├¬czni nie tylko Polacy ┬┐yj┬▒cy dzisiaj w Niemczech ale z pewno┬Âci┬▒ tak┬┐e i przysz┬│e pokolenia pochodzenia polskiego.

Z powa┬┐aniem
(z upowa┬┐nienia podpisanych)
Liliana Barejko-Knops
Przewodnicz±ca Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów T.Z


Do Informacji Pana Ministra Giertycha

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al.J.Szucha 26

00-918 Warszawa
Konsulat Generalny RP

Pan Minister Andrzej Kaczorowski

Lindenallee 7

50968 K├Âln

K├Âln,20.02.2007Szanowny Panie Ministrze,z niepokojem obserwujemy przygotowania do kolejnych plan├│w niemieckiego Ministerstwa do Spraw Szkolnych w Duesseldorfie,

jakie maj┬▒ miejsce w ostatnim okresie.
Jak ju┬┐ Panstwa poinformowali┬Âmy, Premier Juergen Ruettgers w 2000 roku zapowiedzia┬│ likwidacje nauki
jezyk├│w ojczystych w P├│┬│nocnej Westfalii (artyku┬│ K├Âlner- Stadt- Anzeiger 2000).

Niew┬▒tpliwie sytuacja nauki jezyka polskiego w P├│┬│nocnej Westfalii dzieki pracy naszego Zwi┬▒zku wygl┬▒da do
tej pory najkorzystniej w ca³ych Niemczech. Jednak i tu w 2002 rozpoczêto redukcjê etatów, podczas której by³y
zagro┬┐one miejsca pracy tak┬┐e polskich nauczycieli.
Dziêki protestom ZNJPiP jak, i pertraktacjom
przewodnicz┬▒cej w Landtagu, uda┬│o nam si├¬ przekona├Ž stron├¬ niemieck┬▒ o s┬│uszno┬Âci naszych argument├│w,
dzi├¬ki czemu nie zlikwidowono nauki j├¬zyka polskiego w 3 zagro┬┐onych o┬Ârodkach.

Mieli┬Âmy nadziej├¬, ┬┐e redukacja etat├│w, a co za tym idzie i nasze problemy z wprowadzeniem lekcji polskiego w Hamm,
Kleve i Muenster skoñcz³ siê w tym roku szkolnym i zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa z Duesseldorfu
dojdzie do otwarcia nowych o┬Ârodk├│w nauki jezyka polskiego w nowym roku.

Jednak nowe plany, kt├│re s┬▒ w trakcie przygotowa├▒ przez Ministerstwo do Spraw Szkolnych i Kanzelarii Pa├▒stwa
(Staatskanzlei) w Duesseldorfie, nie zwiastuj± niczego dobrego. Ministerstwo planuje przejêcie
kosztów zarobków nauczycieli jêzyka ojczystego przez Pañstwo Polskie, zgodnie z informacj± podan±
w wywiadzie dla radia DeuscheWelle. Przypominamy, w Polsce bierze udzia┬│ oko┬│o 39 tysiecy Niemc├│w
w lekcjach jêzyka ojczystego, a zajêcia te finansowane s± przez Pañstwo Polskie.
W Niemczech w nauce jêzyka
ojczystego uczestniczy zaledwie 3000 uczniów, z czego na Pó³nocn± Westfaliê przypada 2500 uczniów.

Z nieoficjalnych rozmów wiemy, ¿e Kancelaria Pañstwa (Staatskanzlei w Duesseldorfie) rozwa¿a te¿ ca³kowit± likwidacjê

tzw. "ma³ych" jêzyków ojczystych, do których zalicza siê jêzyk polski, a nie na przyk3ad jêzyk turecki.

Niepokoj┬▒ce jest, ┬┐e coraz cze┬Âciej m├│wi si├¬ o wprowadzeniu j├¬zyka polskiego jako obcego a coraz mniej m├│wi si├¬
o jêzyku polskim jako ojczystym.

Zwi±zek Nauczycieli Jezyka Polskiego popiera wprowadzenie nauki jêzyka polskiego jako obcego, ale nie kosztem
lekcji jezyka ojczystego.
Przy podejmowaniu tej decyzji nale┬┐y wzi┬▒├Ž r┬┐wnie? pod uwag├¬ poziom znajomo┬Âci j├¬zyka
polskiego w┬Âr├│d uczni├¬w uczeszczaj┬▒cych na lekcje j├¬zyka ojczystego, dla kt├│rych j├¬zyk polski nie jest
jêzykiem obcym.

Ponadto popieraj±c tylko jêzyk polski jako obcy popieramy przede wszystkim rozwój nauki g³ównie dla uczniów
niemieckich i nie bierzemy pod uwagê potrzeb uczniów polonijnych.

Obawiamy siê, ¿e strona niemiecka realizuje tu plany Premiera Ruettgersa z 2000 roku zamierzaj±c zamianê
nauke jêzyka ojczystego na obcy, gdzie tematem lekcji nie bed± m.in. ju¿ polskie tradycje,
polska historia czy literatura.

Opieraj±c siê na naszych dotychczasowych spostrze¿eniach, obawiamy siê, ¿e jest to najskuteczeniejsza metoda
likwidowania w ogóle jêzyka polskiego w szko³ach niemieckich, bowiem na jêzyk polski jako obcy musi
zg┬│osi├Ž si├¬ co najmniej 17 uczni├│w z tego samego poziomu klas 7 w danej szkole , kt├│rzy zamiast innego
jezyka obcego zdecyduj± siê na polski.
Bazuj┬▒c na wy┬┐ej wymienionych przepisach,
nietrudno jest udowodni├Ž brak zapotrzebowania na nauk├¬ j├¬zyka polskiego jako obcego,
czy w nastêpnych latach brak kontynuacji zapotrzebowania.
Plany wprowadzenia nauki jêzyka polskiego jako obcego
musz┬▒ mie├Ž bardziej sprzyjaj┬▒cy klimat polityczny ni┬┐ ten panuj1cy w chwili obecnej w P├│┬│nocnej Westfalii.

Zwracamy siê do Konsulatu Generalnego, Ambasady RP, Rz±du Polskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
o poparcie rozwoju nauki jêzyka szczególnie ojczystego w Niemczech i o pomoc we wprowadzeniu jêzyka polskiego
jako ojczystego w Hamm, Kleve i Muenster na takich zasadach jakie obowi┬▒zywa┬│y do tej pory
(Koszty zarobk├│w nauczycieli by┬│y do tej pory finansowane przez Pa├▒stwo Niemieckie.
Koszty nauczycieli niemieckich w Polsce s┬▒ nadal finansowane przez Panstwo Polskie).

Wdzi├¬czni byliby┬Âmy Pa├▒stwu za zwr├│cenie uwagi stronie niemieckiej na zobowi┬▒zania wyp┬│ywaj┬▒ce
z Traktat├│w Polsko-Niemieckich oraz z dyrektywy europejskiej 77 .Z wyrazami szacunku


L.Barejko-Knops

Przewodnicz┬▒ca ZNJPiP