ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

O nas...
Co jest celem pracy Pani Zwi┬▒zku?


G³ównym celem naszego Zwi±zku jest promocja nauki jêzyka polskiego
jako ojczystego oraz przekazywanie polskich tradycji m┬│odemu pokoleniu.
Szczeg├│lnie w Niemczech kraju emigrant├│w, gdzie wiele dzieci dorasta
w wieloj├¬zyczno┬Âci (dwa, czasem nawet trzy j├¬zyki), nale┬┐y zmobilizowa├Ž
wszystkie zasoby, aby to tak korzystne zjawisko zachowa├Ž i wykorzysta├Ž.
Przed oko┬│o trzydziestu laty wprowadzno w niekt├│rych niemieckich landach
nauczanie jêzyka ojczystego. Jego zadaniem by³o nie tylko zachowanie
dwuj├¬zyczno┬Âci, ale r├│wnie┬┐ popieranie i rozwijanie tego naturalnego
bogactwa aby u┬│atwi├Ž m┬│odej generacji egzystencj├¬ w wielokulturowym
spo┬│ecze├▒stwie. Ponadto zachowanie tego bogactwa pozwala
na oszczêdzenie kosztów t³umaczy czy drogich szkó³ jêzykowych.
Jak wida├Ž wymiana kulturowa, a szczeg├│lnie wsp├│┬│praca gospodarcza
miêdzy Niemcami i Polsk± jako krajami s±siaduj±cymi nabiera mocy
i znaczenia. Zasadnicze znaczenie p³aszczyzny jêzykowej, jest w tej sytuacji
spraw┬▒ nie podlegaj┬▒c┬▒ dyskusji. W czasach wysokiego bezrobocia
nasi uczniowie zas³uguj± na równorzêdne szanse w Europie,
dodatkowo wnosz±c podwaliny dla rozwoju jêzyka, który staje siê
z racji rozwijaj┬▒cych si├¬ kontakt├│w polsko – niemieckich j├¬zykiem po┬┐┬▒danym.

W jaki spos├│b praca Zwi┬▒zku wp┬│ywa na og├│lne dobro spo┬│ecze├▒stwa w Niemczech?


Jêzyki ojczyste odgrywaj± wa¿n± rolê nie tylko w socjalnym
rozwoju indywidualnym, ale tak┬┐e pozwalaj┬▒c na zakodowanie
wiadomo┬Âci og├│lnych w r├│┬┐nych kulturach, gwarantuj┬▒ zachowanie
og├│lnego dziedzictwa ┬Âwiatowego.

Przysz┬│o┬Âci┬▒ Europy jest wieloj├¬zyczno┬Â├Ž. Ju┬┐ w 1995 roku europejscy
Ministrowie d/s kszta┬│cenia zdecydowali, i┬┐ absolwenci szk├│┬│ powinni zna├Ž
conajmniej 3 j├¬zyki! W tej koncepcji musi sie znale┬╝├Ž miejsce
dla jêzyka ojczystego. Bowiem podstawowym celem lekcji
jêzyka ojczystego by³o i jest zachowanie oraz rozwój tego ogromnego skarbu,
jakim s± posiadane kompetencje jêzykowe, a co siê z tym wi±¿e
zdolno┬Â├Ž poruszania si├¬ mi├¬dzykulturowego. To pozwala na przygotowanie
m┬│odej generacji do ┬┐ycia w spo┬│ecze├▒stwie wielokulturowym.

Systematyczne uwgl├¬dnianie wieloj├¬zyczno┬Âci w szkole przynosi
pozytywne efekty nie tylko dzieciom wywodz┬▒cym si├¬ z mniejszo┬Âci narodowych.
Wyniki bada├▒ „Pisa“ udowodni┬│y, ┬┐e w krajach, w kt├│rych ju┬┐ w latach 70-tych
wprowadzono lekcje jêzyka ojczystego oraz szko³y dwujêzyczne a tym samym
wspierano wieloj├¬zyczno┬Â├Ž, dzieci migrant├│w osiagn├¬┬│y lepsze wyniki nauczania. Znajomo┬Â├Ž j├¬zyk├│w ojczystych podnios┬│a r├│wnie┬┐ poziom
wykszta┬│cenia og├│lnego np. p┬│ynno┬Â├Ž czytania, oraz stworzy┬│a r├│wne szanse
dzieciom z r├│┬┐nych ┬Ârodowisk spo┬│ecznych.

Liliana Barejko-Knops w┬│ada 6 j├¬zykami, uko├▒czy┬│a na uniwersytecie kolo├▒skim slawiytyk├¬ zachodni┬▒ z polskim ,slawisytk├¬ wschodni┬▒ z j├¬zykiem rosyjskim, oraz romnistyk├¬ z j├¬zykiem francuskim i hiszpa├▒skim. Od lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich j├¬zykow z ramienia Bezirksregierung K├Âln.