ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Aktywności Związku
Zwi?zek Nauczycieli J?zyka
Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech z.T.


KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
Kolonia, 25.-27.11.2016


PROGRAM KONFERENCJI


Pi?tek, 25.11.2016
12.00-14.00 Rejestracja uczestnik├│w
Jugendherberge K├Âln-Riehl - City Hostel, Centrum kongresowe
An der Schanz 14, D-50735 K├Âln

15 00-16.00 Zwiedzanie Kolonii
17.00-17:30 Uroczysta Inauguracja Konferencji WPHI
Wydzia? Promocji Handlu i Inwestycji KG RP,
An der Alteburger M├╝hle 6, 50968 K├Âln

Powitanie uczestnik├│w:

Liliana Barejko-Knops
Przewodnicz?ca Zwi?zku Nauczycieli J?zyka Polskiego i
Pedagog├│w w Niemczech t. z.

Stanisa?w Hebda ÔÇô Kosnul WPHI KG RP

Jan Sobczak- Konsul Generalny

-Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

-Wyst?pienia przedstawicieli oragnizacji zaprzyja?nionych
Bogdan Mi?ek przewodncz?cy Kongresu,
Agnieszka Siemasz- KaluzaÔÇŁ Die Br├╝ckeÔÇŁ


17:30-18:30 Referaty:

Projekty ostatnich lat ZNJPiP w Niemczech
Anna Herling

Nauka j?zyka polskiego w Anglii
Beata Hove, dyrektor szko?y spo?ecznej w Londynie

Promocja j?zyka polskieg na przykladzie W?och
Anna Smoli?ska - Wlochy

19.00-19:30 Wiecz├│r kol?d wyst?p zespo?u ÔÇ×KrakowiakÔÇŁ

20:30-22:00 Kolacja_________________________________________________________________________________

Zwi?zek Nauczycieli J?zyka
Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech z.T.
Sobota, 26.11.2016

7:30 - 8:30 ?niadanie

9:00 -10:30 I Sesja warsztatowa w dw├│ch grupach:
GRUPA I Rozgrzewki s?owno-muzyczne na dobry pocz?tek
dla klas m?odszych (OPRPEG) Halina Kubarska-Klimek (sala D)

GRUPA II Historia dla klas ?rednich i starszych :
Odzyskanie niepodleg?o?ci IPN Barbara Pamr├│w (sala B)

10:30-11:00 Przerwa na kaw?

11:00-12:30 II Sesja warsztatowa w dw├│ch grupach:
GRUPA I lekcje polskiego dla klas starszych:
Magia w kolorze lilar├│?, czyli o mi?o?ci
na lekcjach OPRPEG Grazyna Wisniewska, (sala D)

GRUPA II Historia dla klas m?odszych:
Orze? Bielik, Kasztanka Pi?sudskiego, Ba?ka Murma?ska
i inni czyli historia oczami zwierz?t IPN B.Pamr├│w (sala B)


13:00-14:00 Obiad

14:30-16:00 III Sesja warsztatowa w dw├│ch grupach (powt├│rka):

GRUPA I Historia dla klas ?rednich i starszych
Odzyskanie niepodleg?o?ci
IPN Barbara Pamr├│w (sala B)

GRUPA II Rozgrzewki s?owno-muzyczne na dobry pocz?tek
dla klas m?odszych (OPRPEG) Halina Kubarska-Klimek (sala D).

16:00-16:30 Przerwa na kaw?

16.30-18.00 IV Sesja warsztatowa w dw├│ch grupach (powt├│rka):
GRUPA II ÔÇô lekcje polskiego dla klas starszych:
Magia w kolorze lilar├│?, czyli o mi?o?ci
na lekcjach OPRPEG Grazyna Wisniewska, (sala D)

GRUPA IÔÇô Historia dla klas m?odszych:
Orze? Bielik, Kasztanka Pi?sudskiego, Ba?ka Murma?ska
i inni czyli historia oczami zwierz?t IPN B.Pamr├│w (sala B)


19:00-20:00 Kolacja

21.00-22.00 Kolonia noc?
Zwi?zek Nauczycieli J?zyka
Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech z.T.

Niedziela, 27.11.2016

8:30-9:00 ?niadanie

9:00 -13:30 V Sesja warsztatowa w dw├│ch grupach :

9:00-10:30 GRUPA I ÔÇô Po co nam interpunkcja? ÔÇô pomys? na lekcj?, nie tylko
j?zyka polskiego OPRPEG Gra?yna Wi?niewska (sala Berlin 1 )

GRUPA II Kreatywne metody nauczania j?zyka polskiego na etapie
wczesnoszkolnym ORPEG Halina Kubarska-Klimek (sala Berlin II)

10:30-11:00 Przerwa kawowa

VI Sesja warsztatowa w jednej grupie :

11:00-12:30 Powie?? biograficzna dla m?odego czytelnika i jej
wykorzystanie na lekcjach nie tylko j?zyka polskiego
OPRPEG dr. Gra?yna Wi?niewskasala (sala Berlin Berlin I i II)


13:30-14:30 Obiad

VII Sesja warsztatowa w jednej grupie

14:30-16:00 Historia:
Zaj?cia o Solidarno?ci i stanie wojennym
prezentacja materia?├│w IPN Barbara Pamr├│w

16.00-17.00 Uroczyste Zako?czenie Zjazdu :

Liliana Barejko-Knops
Przewodnicz?ca ZNJPiP w NiemczechSprawozdanie z konferencji metodycznej nauczycieli polonijnych w Kolonii, 25-27 listopada 2016 r.


W ostatnich dniach listopada oko?o 50. nauczycieli polonijnych i go?ci honorowych mia?o okazj? uczestniczy? w konferencji metodycznej, kt├│rej celem by?o przedstawienie dzia?a? dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez pedagog├│w w ostatnim czasie oraz przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami polonijnymi.

W pierwszym dniu konferencji, po zako?czeniu czynno?ci organizacyjnych zwi?zanych z rejestracj? uczestnik├│w, przybyli do Kolonii nauczyciele mieli okazj? zwiedzi? katedr? oraz miasto. Nast?pnie, w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji KG RP, nast?pi?a uroczysta inauguracja. Z?o?y?y si? na ni? wyst?pienia przewodnicz?cej Zwi?zku Nauczycieli J?zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech, Lilianny Barejko-Knops, konsula WPHI KG RP, Stanis?awa Hebdy, oraz konsula generalnego, Jana Sobczaka. W dalszej kolejno?ci zebrani mogli us?ysze? o projektach zrealizowanych w Niemczech w ostatnim czasie, o organizacji nauczania j?zyka polskiego w Anglii oraz o promocji j?zyka polskiego we W?oszech.
Wiecz├│r umili? wyst?p zespo?u folklorystycznego z Darmstadt, Krakowiak, kt├│ry zaprezentowa? polskie kol?dy i pastora?ki.

Przewodnicz?ca zapozna?a zebranych z dzia?alno?ci? zwi?zku, przedstawi?a plany na najbli?szy okres, a mianowicie zapowiedzia?a uroczyste obchody w przysz?ym roku 20-lecia istnienia zwi?zku, wyrazi?a wdzi?czno?? za wsparcie ze strony Konsulatu i dzi?kowa?a za dobr? wsp├│?prac?.

W dalszej kolejno?ci g?os zabra?a Anna Herling, kt├│ra bardzo szczeg├│?owo zaj??a si? om├│wieniem realizowanych przez siebie projekt├│w. Nauczycielka m├│wi?a o codziennych problemach w pracy z uczniami polonijnymi w niemieckiej rzeczywisto?ci. Du?o czasu po?wi?ci?a r├│wnie? przedstawieniu sukces├│w pedagogicznych, prezentowa?a sw├│j warsztat pracy, dzieli?a si? z zebranymi swoim do?wiadczeniem.

Nieco inaczej wygl?da nauczanie j?zyka polskiego w Anglii, o czym m├│wila dyrektor szko?y spo?ecznej w Londynie, Beata Hove. Autorka referatu w swoim wyst?pieniu si?gn??a a? do lat wojny i wskazywa?a na r├│?nice w obu systemach edukacyjnych.

Ostatni referat nale?a? do Anny Smoli?skiej, opowiadaj?cej o trudno?ciach w sprawnym zorganizowaniu nauczania j?zyka kraju pochodzenia we W?oszech oraz o dzia?aniach podejmowanych przez pedagog├│w, by t? sytuacj? zmieni?.

Drugi i trzeci dzie? konferencji wype?ni?y szkolenia. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy, w kt├│rych naprzemiennie brano udzia? w spotkaniach z metodykami z Polski (ORPEG i IPN).
Rozgrzewki s?owno-muzyczne na dobry pocz?tek to temat warsztat├│w po?wi?conych pracy z najm?odszymi uczniami. Halina Kubarska-Klimek prezentowa?a cykl ?wiczen utrzymanych w formie zabawy maj?cych na celu poznanie si? dzieci. Nast?pnie by?y przedstawione ?wiczenia pozwalaj?ce zwi?kszy? koncentracj?. Kolejne zaj?cia warsztatowe po?wi?cone by?y kreatywnym metodom nauczania j?zyka polskiego na etapie wczesnoszkolnym. Autorka proponowa?a niestandardowe techniki pracy z uczniem, jak np. rapowanie, udawanie robot├│w, ??czenie s?uchania z rysowaniem (mind mapping), czytania z ruchem.

Zaj?cia z j?zyka polskiego w klasach starszych przedstawi?a Gra?yna Wi?niewska, przedstawiaj?c lekcj? Magia w kolorze lilar├│?, czyli o mi?o?ci na lekcjach. Autorka zwraca?a szczeg├│ln? uwag? na to, by pami?ta? o specyfice pracy z uczniami polonijnymi, zatem np. wizualizowa? trudne wyrazy, zagadnienia gramatyczne realizowa? nie wprost, ale z u?yciem tekst├│w nasyconych jak?? form? gramatyczn?. Proponowa?a prac? w grupach, gdy? wtedy uczniowie nie odczuwaj? l?ku, wykorzystanie kart pracy, zwi?kszanie tempa wykonywanych ?wicze?, stopniowe utrudnianie zada?. Z kolei podczas warsztat├│w po?wi?conych nauczaniu interpunkcji zaproponowano prac? z tekstami o znakach przestankowych. Wielokrotne powracanie do tekstu, praca z nim, uzupe?nianie luk, wykorzystanie kolorowych kart pracy i wreszcie si?gni?cie do emotikon├│w tak popularnych we wsp├│?czesnym komunikowaniu si? to propozycje realizacji tre?ci z tego zakresu.
Powie?? biograficzna dla m?odego czytelnika i jej wykorzystanie na lekcjach nie tylko j?zyka polskiego to trzecia propozycja Gra?yny Wi?niewskiej, kt├│ra przedstawi?a bogat? list? powie?ci biograficznych wsp├│?czesnej autorki pisz?cej biografie w wersji dla dzieci i m?odzie?y. Pracuj?c z tymi tekstami, nale?y pami?ta? o tym, by nie porusza? kontrowersyjnych fakt├│w z ?ycia postaci, a przybli?y? uczniom bohater├│w przez przedstawienie ich jako ich r├│wie?nik├│w.

Trzecim, i ostatnim, blokiem warsztatowym by?y propozycje realizacji tre?ci historycznych z zakresu historii najnowszej zaproponowane przez Barbar? Pamr├│w z IPN. Nauczyciele mieli okazj? pozna? szczeg├│lnie bogat? ofert? Instytutu w zakresie pomocy dydaktycznych do realizacji cho?by lekcji Odzyskanie niepodleg?o?ci w klasach ?rednich i starszych czy w klasach m?odszych historii widzianej oczami zwierz?t. Poza kartami pracy Instytut proponuje nauczycielom darmowy dost?p do gier dydaktycznych, puzzli, materia?├│w ikonograficznych.

Podczas wszystkich warsztat├│w bardzo silnie akcentowano przydatno?? przedstawianej wiedzy, metod i technik oraz materia?├│w dydaktycznych. Zwracano uwag? na specyfik? pracy z uczniem polonijnym, na potrzeb? w?a?ciwego rozpoznania jego potrzeb i mo?liwo?ci.

Po dwu niezwykle pracowitych i bogatych w wydarzenia dniach nadszed? czas zako?czenia zjazdu. Przewodnicz?ca Zwi?zku w s?owie ko?cz?cym konferencj? dzi?kowa?a wszystkim uczestnikom, a nauczyciele opu?cili Koloni? bogatsi o wiedz? i do?wiadczenie. Niezaprzeczalnie bardzo wa?ne by?y r├│wnie? pozawarsztatowe spotkania i rozmowy uczestnik├│w, kt├│re s?u?y?y wymianie kontakt├│w i informacji zar├│wno zawodowych, jak i prywatnych.


Kolonia
Sprawozdanie ze szkolenia.
W dniach 27 i 28 11.15 po raz kolejny odby┬│o si├¬ szkolenie w Kolonii w budynku Konsulatu Polskiego do Spraw Handlowych zorganizowane przez Zwi┬▒zek Nauczycieli J├¬zyka polskiego i Pedagog├│w . Przygotowanie tej dwudniowej imprezy kosztowa┬│o jak wiadomo wiele pracy, wszyscy doceniamy ten wysi┬│ek i jeste┬Âmy wdzi├¬czni przewodnicz┬▒cej naszego zwi┬▒zku pani Lilianie Barejko ÔÇôKnops.
Te spotkania maj┬▒ ju┬┐ swoj┬▒ wieloletni┬▒ tradycj├¬ i s┬▒ opr├│cz szkolenia mi┬│┬▒ okazj┬▒ do rozm├│w na tematy aktualne nurtuj┬▒ce nas jako nauczycieli ale te┬┐ jako Polak├│w ┬┐yj┬▒cych za granic┬▒. W zwi┬▒zku z tym, ┬┐e znamy si├¬ ju┬┐ tak d┬│ugo i ┬│┬▒czy nas tak wiele, rozmowy nasze dotyczy┬│y nie tylko aktulanych spraw szkolnych ale te┬┐ prywatnych prze┬┐y├Ž . Wykorzystujemy takie spotkania do wymiany do┬Âwiadcze├▒, gdy┬┐ ka┬┐da z nas pracuje w r├│┬┐nych ┬Ârodowiskach, innych landach, co wi┬▒┬┐e si├¬ z r├│┬┐nymi formami organizowania nauki j├¬zyka polskiego jako ojczystego. Nie we wszystkich landach prowadzenie lekcji j├¬zyk├│w ojczystych le┬┐┬▒ w gestii niemieckiego urz├¬du do spraw szkolnictwa, dlatego te┬┐ rodzice organizuj┬▒ stowarzyszenia i zwi┬▒zki, pod egid┬▒ kt├│rych odbywa si├¬ naucznie j├¬zyka polskiego. Dlatego bardzo istotnych temat├│w tego spotkania by┬│a aktulana styuacja o┬Âwiaty w Badenii Witrembergii oraz w Hesji i przygotowania do rozm├│w w Ministerstwa Kultury w Wisbaden.*
W pi┬▒tek wieczorem po szkoleniu przemi┬│ej a zarazem uroczystej, bo┬┐onarodzeniowej atmosferze przy prawdziwym ogniu kominka i z choink┬▒ w tle dzielili┬Âmy si├¬ op┬│atkiem i ┬Âpiewali┬Âmy polskie kol├¬dy.W tym spotkaniu bra┬│ udzia┬│ r├│wnie┬┐ pan Konsul Stanis┬│aw Hebda- gospodarz domu.
Oczywi┬Âcie nie zabrak┬│o smakowitego jedzenia dla wszystkich uczestnik├│w spotkania, gdy┬┐ wszystko by┬│o wspaniale zorganizowane. Wieczorem bufet a nast├¬pngo dnia rano obfite ┬Âniadanie. Zaradne i zaanga┬┐owane kole┬┐anki mieszkaj┬▒ce w tym regionie zadba┬│y o zakupy i dostarczy┬│y wszystkie artyku┬│y ┬┐ywno┬Âciowe.
W takich oto komfortowych ramach odbywa┬│o si├¬ nasze szkolenie prowadzone przez pani┬▒ Gra┬┐yn├¬ Wi┬Âniewsk┬▒ metodyczk├¬ Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
Pani Wi┬Âniewska przedstawi┬│a nam w ciekawy spos├│b polskich wsp├│┬│czesnych autor├│w ksi┬▒┬┐ek dla dzieci i m┬│odzie┬┐y i zademonstrowa┬│a (wprowadzaj┬▒c nas w rol├¬ uczni├│w) sposoby pracy z niekt├│rymi tekstami. Bardzo cenne s┬▒ te do┬Âwiadczenia bo pozwalaj┬▒ nam wczu├Ž si├¬ w rol├¬ uczni├│w i tym samym lepiej rozumie├Ž ich zachowania i bardziej ┬Âwiadomie prowadzi├Ž tego typu lekcje.
Na zako├▒czenie pani Wi┬Âniewska przekaza┬│a nam p┬│ytk├¬ CD z materia┬│ami do wykorzystania na lekcjach oraz wspania┬│y wiersz(tekst zamieszczony poni┬┐ej) z ┬┐yczeniami ┬Âwi┬▒tecznymi.
Dzi├¬kujemy pani Gra┬┐ynie Wisniewskiej za to, ┬┐e po raz kolejny przyjecha┬│a do nas z Lublina, by pomaga├Ž nam w pracy nad doskonaleniem sprawno┬Âci j├¬zkowych naszych uczni├│w.
Krystyna Mossmann

*
Wyniki rozmów w dniu 3.12. 2015 w Ministerstwie do spraw Kultury w Wisbaden, w której uczestniczy³y Liliana Barejko-Knops ( ZNJPiP) )pani Agnieszka Siemasz-Ka³u¿a ( Die Brücke) , pani Karina Pryt ( Kransale) i pan Konsul Dudziñski ( KG w Kolonii) przynios³y pozytytwne efekty. Mamy realn± szansê na wprowdzenie lekcji jêzyka polskiego jako ojczystego do szkó³ we Frankfurcie i w Darmstadt.
Prosimy o zg┬│oszenia zaintersowanych uczni├│w z podaniem imienia, nazwiska rodzica, oraz ucznia, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, nazwy szko┬│y , do kt├│rej ucz├¬szcza dziecko. Prosz├¬ ju┬┐ teraz przysy┬│a├Ž informacje na adres : Barejko-Knops@web.de
Informacji udziela tak┬│e przewodnicz┬▒ca naszego Zwi┬▒zku Liliana Barejko-Knops- telefon w Bezirksregierung K├Âln w czwartki 0221 / 147 21 29 w godznach 8.30-12.00 oraz w pi┬▒tki 02205 913820.
┬»eby doceni├Ž warto┬Â├Ž jednego roku, zapytaj studenta, kt├│ry obla┬│ ko├▒cowe egzaminy.
┬»eby doceni├Ž warto┬Â├Ž miesi┬▒ca, spytaj matk├¬, kt├│rej dziecko przysz┬│o na ┬Âwiat za wcze┬Ânie.
┬»eby doceni├Ž warto┬Â├Ž godziny, zapytaj zakochanych czekaj┬▒cych na to, ┬┐eby si├¬ zobaczy├Ž.
┬»eby doceni├Ž warto┬Â├Ž minuty, zapytaj kogo┬Â, kto przegapi┬│ autobus lub samolot.
┬»eby doceni├Ž warto┬Â├Ž sekundy, zapytaj kogo┬Â, kto prze┬┐y┬│ wypadek.
┬»eby doceni├Ž warto┬Â├Ž setnej sekundy, zapytaj sportowca, kt├│ry na olimpiadzie zdoby┬│ srebrny medal.
Czas na nikogo nie czeka. ┬úap ka┬┐dy moment, kt├│ry ci zosta┬│, bo jest warto┬Âciowy. Dziel go ze szczeg├│lnym cz┬│owiekiem - b├¬dzie jeszcze wi├¬cej wart.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli polonijnych ÔÇ×Pomagamy uczy├ŽÔÇŁ w Kolonii,
19-21. czerwca 2015
- sprawozdanie
Kolejny raz cz┬│onkinie Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech mia┬│y mo┬┐liwo┬Â├Ž uczestnictwa w konferencji metodycznej nauczycieli polonijnych. Szkolenie to odby┬│o si├¬ w Kolonii w dniach od 19. do 21. czerwca 2015 i zosta┬│o zorganizowane dla 30 nauczycieli polonijnych przez zarz┬▒d zwi┬▒zku pod przewodnictwem Liliany Barejko-Knops.
Uroczyste rozpocz├¬cie zosta┬│o zainicjowane mow┬▒ przewodnicz┬▒cej zwi┬▒zku Pani Barejko-Knops oraz wiceprezesa stowarzyszenia ÔÇ×Wsp├│lnota PolskaÔÇŁ Dariusza Bonis┬│awskiego. Oboje w swych wyst┬▒pieniach uczcili pami├¬├Ž oraz zwr├│cili szczeg├│ln┬▒ uwag├¬ na zas┬│ugi dla polskiej kultury i historii dokonane przez niedawno zmar┬│ego, wybitnego polskiego historyka, publicysty i dzia┬│acza politycznego-W┬│adys┬│awa Bartoszewskiego. Zar├│wno Pani Barejko-Knops, jak i Pan Bonis┬│awski brali aktywny udzia┬│ i towarzyszyli przebiegowi ca┬│ej trzydniowej konferencji.
Podczas Konferencji Mdalami Edukacji Narodwej zosta┬│y odznaczone dwie cz┬│onkinie Zwi┬▒zku :
1.pani Anna Sterz ,kt├│ra od 2007roku do dzi┬ wykazywa┬│a i nadal wykazuje szczeg├│lne zaanaga┬┐owanie w promocj├¬ nauki j├¬zyka polskiego i w organizowaniu ┬┐ycia szkolnego, czego efektem jest wyj┬▒tkowe zainteresowanie dzieci i m┬│odzie┬┐y lekcjami j├¬zyka polskiego we Freiburgu .
2 pani Anna Herling, która Herling od 2007 roku uczestniczy³a we wszystkich zebraniach Zwi±zku, we wszystkich szkoleniach, jubileuszach oraz projektach Zwi±zku oraz wykazuje szczególne zaanaga¿owanie w promocjê nauki jêzyka polskiego i w organizowaniu ¿ycia szkolnego, czego efektem jest wyj±tkowe zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y lekcjami jêzyka polskiego w Düren.

Kolejny etap obejmowa┬│ prezentacj├¬ filmu przedstawiaj┬▒cego dzia┬│alno┬Â├Ž Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech. Uroczyste otwarcie Konferencji zamkn┬▒┬│ referat Pani Anny Smoli├▒skiej na temat sytuacji i dokona├▒ Polskiej Rady O┬Âwiaty we W┬│oszech.
Ca┬│o┬Â├Ž urozmaica┬│y wyst├¬py artystyczne uczni├│w Polskiej Szko┬│y w Kolonii.
G┬│├│wnym celem zjazdu by┬│o podkre┬Âlenie znaczenia historii wsp├│┬│czesnej Polski oraz wykorzystanie tej wiedzy na lekcjach j├¬zyka polskiego, jak r├│wnie┬┐ przedstawienie niekt├│rych psychologicznych aspekt├│w pracy nauczyciela. R├│wnie┬┐ w tym przypadku teoria zosta┬│a potwierdzona przyk┬│adami praktycznego zastosowania w czasie warsztat├│w.
Praca podczas zjazdu koncentrowa┬│a si├¬ na dw├│ch blokach tematycznych a mianowicie bloku historycznym i psychologicznym. W trakcie zaj├¬├Ž prowadzonych przez Pani┬▒ Ma┬│gorzat├¬ ┬»u┬│awnik- przedstawicielk├¬ Instytutu Pami├¬ci Narodowej- uczestniczki mia┬│y okazj├¬ zapoznania si├¬ z alternatywnymi metodami (mi├¬dzy innymi grami) nauki historii.
Blok psychologiczny, prowadzony przez Pana S┬│awomira Prusakowskiego- psychologa, sta┬│ego wsp├│┬│pracownika O┬Ârodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ÔÇ×Wsp├│lnota PolskaÔÇŁ- skupia┬│ si├¬ w obr├¬bie dw├│ch temat├│w: asertywno┬Â├Ž nauczyciela, jego rozw├│j osobisty a rozw├│j ucznia oraz stres jako nieod┬│┬▒czny faktor w zawodzie nauczyciela i sposoby jego zwalczania.
Praca w grupach przebiega┬│a sprawnie i bezproblemowo; dzi├¬ki znakomitemu przygotowaniu i profesjonalnemu prowadzeniu zaj├¬├Ž warsztaty da┬│y mo┬┐liwo┬Â├Ž przeanalizowania i praktycznego prze├Žwiczenia wiedzy nabytej w trakcie wyk┬│ad├│w. Ka┬┐da z uczestniczek mog┬│a poszerzy├Ž swoje kompetencje zawodowe.
Zar├│wno w trackie pracy w grupach, jak i w p├│┬╝niejszych rozmowach z uczestniczkami wida├Ž by┬│o wyra┬╝ne zadowolenie z jako┬Âci szkolenia.
Zarz┬▒d zwi┬▒zku zatroszczy┬│ si├¬ r├│wnie┬┐ o czas wolny uczestniczek szkolenia. Bogata i r├│┬┐norodna oferta zaj├¬├Ž w czasie wolnym pozwala┬│a na odpoczynek w mi┬│ej atmosferze.
Podsumowuj┬▒c, konferencj├¬ mo┬┐na uzna├Ž za naprawd├¬ udane i owocne wydarzenie. By┬│o ono nie tylko kolejnym impulsem w doskonaleniu nauczycieli polonijnych, ale i szans┬▒ na przysz┬│┬▒ wsp├│┬│prac├¬ mi├¬dzy Zwi┬▒zkiem Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech a ÔÇ×Wsp├│lnot┬▒ Polsk┬▒ÔÇŁ, wobec czego przedstawiciele obu stron wyra┬┐ali swe zainteresowanie.

Anna Kasprzyk, Justyna Sterz


Wersja niemiecka sprawozdania
Methodische Konferenz 19-21. Juni 2015- ein Bericht

Ein weiteres Mal hatten die Mitgliederinnen des Vereins der Polnischlehrer und P├Ądagogen in Deutschland die M├Âglichkeit an einer methodischen Konferenz f├╝r Polnischlehrer teilzunehmen.
Die Konferenz fand vom 19. bis 21. Juni 2015 in K├Âln statt und wurde von dem Vorstand des Vereins unter der Leitung von Frau Liliana Barejko-Knops f├╝rÔÇŽ.ÔÇŽ.. Lehrkr├Ąfte organisiert.
Die feierliche Er├Âffnung wurde mit der Rede von Frau Barejko- Knops und von dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der polnischen Vereinigung Polnische Gemeinschaft (pol. ÔÇ×Wsp├│lnota PolskaÔÇť) Herrn Dariusz Bonis┬│awski gepr├Ągt. Beide nahmen aktiven Teil und begleiteten den ganzen Prozess des dreit├Ągigen Kongresses. Sowohl Frau Barejko-Knops als auch Herr Bonis┬│awski nutzten den Festakt als Anlass zur Erinnerung an den k├╝rzlich verstorbenen, besonderen polnischen Historiker, Publizist und sozialen Aktivist- W┬│adys┬│aw Bartoszewski- und betonten seine Verdienste f├╝r polnische Kultur und Geschichte.
Das Ziel dieser Tagung war es, die Bedeutung der polnischen j├╝ngeren Geschichte im Polnischunterricht, unter Ber├╝cksichtigung der Vorschl├Ągen ihrer praktischen Realisation im Unterricht, zu akzentuieren, sowie einige psychologischen Aspekte der Arbeit als Lehrer zu charakterisieren uns solche anhand von praktischen ├ťbungen und Strategien zu vermitteln.
Im n├Ąchsten Teil wurde ein Film gezeigt, der die T├Ątigkeit des Vereins der Polnischlehrer und P├Ądagogen in Deutschland pr├Ąsentierte.
Im Anschluss an die Er├Âffnung der Konferenz trug Frau Anna Smoli├▒ska- die Vertreterin des polnischen Vereins der Polnischlehrer in Italien- ein Referat ├╝ber die Situation und Leistungen im Rahmen der polnischen Schulen in Italien vor.
Das Ganze wurde durch ein lebendiges k├╝nstlerisches Programm der Sch├╝lerInnen aus einer polnischen Schule in K├Âln abgerundet.
W├Ąhrend der Konferenz wurde in zwei Gruppen gearbeitet. Im ersten Teil, der von Frau Ma┬│gorzata ┬»u┬│awnik- die Vertreterin des polnisches Institut f├╝r Nationales Gedenken- gef├╝hrt wurde, wurden die Teilnehmerinnen mit den alternativen Unterrichtsmethoden (u.a. Spiele) der Geschichte in Polen konfrontiert. Der andere Teil- betreut durch Herrn S┬│awomir Prusakowski, fester Mitarbeiter, Psychologe und Didaktiker der Vereinigung Polnische Gemeinschaft (pol. ÔÇ×Wsp├│lnoty PolskiejÔÇť)- widmete sich zwei wesentlichen Themen: Durchsetzungsverm├Âgen des Lehrers hinsichtlich der eigener Entwicklung und der des Sch├╝lers und Stress als begleitender Faktor des Berufs als Lehrer, sowie praktische Methoden der Stressbeseitigung.
Aufgrund der sowohl theoretischen als auch praktisch bezogenen Elementen der Schulung sowie der Aufteilung in zwei Arbeitsgruppen, konnten sich die Fortbildungsteilnehmerinnen vollst├Ąndig und ungest├Ârt auf die theoretischen Inhalte der Tagung konzentrieren und diese in kleinen Sektionen ausf├╝hrlich bearbeiten. Die Arbeit in Gruppen verlief problemlos und dank der ├Ąu├čerst professionellen Vorbereitung und Durchf├╝hrung des Lehrgangs konnte jede Teilnehmerin davon profitieren und eigenes Wissen auf diesem Gebiet erweitern. Die gro├če Zufriedenheit aller Teilnehmerinnen mit der Fortbildung lie├č sich nicht nur an der Gruppenarbeit w├Ąhrend der Konferenz erkennen, sondern auch in sp├Ąteren Gespr├Ąchen mit ihnen.
Der Vorstand des Vereins hat sich dar├╝ber hinaus um eine reiche und vielf├Ąltige Gestaltung des Freizeitprogramms gek├╝mmert, so dass auch die Erholung zwischendurch in einer netten und ungezwungenen Atmosph├Ąre nicht zu kurz kam.
Zusammenfassend l├Ąsst sich festhalten, dass man die Konferenz als ein sehr erfolgreiches Ereignis im Kontext von Pflege der polnischen Sprache und Kultur im Ausland betrachten kann. Zum einen erschien sie als ein weiterer wichtiger Impuls bei der Weiterbildung der Polnischlehrer in Deutschland. Zum anderen erwies sie sich als eine neue Chance und Perspektive der zuk├╝nftigen Mitarbeit zwischen dem Verein der Polnischlehrer und P├Ądagogen in Deutschland und der Vereinigung Polnische Gemeinschaft (ÔÇ×Wsp├│lnota PolskaÔÇť), wozu sich beide Parteien sehr positiv ├Ąu├čerten.

Anna Kasprzyk, Justyna SterzZakonczenie Roku Szkolnego 2014/2015
W dniu 13 czerwca 2015 roku w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Kolonii odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2014/2015, na które, po raz szesnasty, licznie przybyli uczniowie wraz z towarzysz±cymi im rodzinami.
W tym roku po raz pierwszy zako├▒czenie odby┬│o si├¬ pod nieobecno┬Â├Ž przewodnicz┬▒cej Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech , pani Liliany Barejko-Knops, przebywaj┬▒cej w tym czasie w szpitalu. Przesy┬│amy ┬┐yczenia szybkiego powrotu do zdrowia.
Przemow├¬ na otwarcie uroczysto┬Âci wyg┬│osi┬│a zast├¬pca przewodnicz┬▒cej, pani Katarzyna Pakalski, podkre┬Âlaj┬▒c znaczenie dwuj├¬zyczno┬Âci oraz j├¬zyka polskiego, w nauce kt├│rego du┬┐a rola przypada tak┬┐e rodzicom.
Na uroczysto┬Âci obecna by┬│a pani Katarzyna Furmanik, wicekonsul Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, kt├│ra tak┬┐e powita┬│a zebranych go┬Âci, sk┬│adaj┬▒c wyrazy uznania wobec rodzic├│w oraz nauczycieli.
W cz├¬┬Âci artystycznej wykonawcy szczeg├│lnie skoncentrowali si├¬ na osobie Prof. W┬│adys┬│awa Bartoszewskiego, kt├│ry zmar┬│ 24 kwietnia 2015 r.
Uczniowie z D├╝ren oraz z Kolonii mieli okazj├¬ oraz zaszczyt pozna├Ž Prof. Bartoszewskiego osobi┬Âcie, ci ostatni tak┬┐e precyzyjnie przygotowali prezentacj├¬ na temat ┬┐ycia i dzia┬│alno┬Âci tego wyj┬▒tkowego cz┬│owieka, na zako├▒czenie kt├│rej obecni poproszeni zostali o uczczenie pami├¬ci Prof. Bartoszewskiego minut┬▒ ciszy.
W zastêpstwie przewodnicz±cej Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów, przebywaj±cej w szpitalu, pan Herbert Knops wrêczy³ nagrody uczniom z Kolonii, poprzednio nawi±zuj±c do osoby Prof. Bartoszewskiego, która tak¿e na nim wywar³a ogromne wra¿enie, oraz do d³ugoletniej owocnej pracy swojej ¿ony, pani Liliany Barejko-Knops.
Wrêczanie nagród uczniom szkó³ z Bochum, Oberhausen, Mettmann, Düren oraz Herne, przeplatane by³o ¿yczeniami nauczycielek oraz utworami muzycznymi i wierszami w wykonaniu uczniów.
Na zakoñczenie po raz kolejny g³os zabra³a zastêpca przewodnicz±cej Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, pani Katarzyna Pakalski, sk³adaj±c podziêkowania nauczycielkom oraz wykonawcom.


Die diesj├Ąhrigen Feierlichkeiten zum Abschluss des Schuljahres 2014/2015 fanden am 13.6.2015 in der Abteilung f├╝r Handel und Investitionen des Konsulates der Republik Polen in K├Âln statt. Zum sechszehnten Mal str├Âmten die Sch├╝ler mit ihren Eltern und Verwandten in die stimmungsvollen R├Ąumlichkeiten der Villa.
Leider fehlte in diesem Jahr, aus gesundheitlichen Gr├╝nden, die Initiatorin und Vorsitzende des Vereins der Polnischlehrer und P├Ądagogen in Deutschland, Frau Liliana Barejko-Knops, der wir unsere besten Genesungsw├╝nsche senden.
Die Feierlichkeiten wurden von Frau Katarzyna Pakalski, der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, er├Âffnet. In ihrer Rede unterstrich Frau Pakalski die Bedeutung der Zweisprachigkeit im heutigen Europa und die Rolle der Eltern als erste Lehrer.
Weiter ergriff das Wort Frau Katarzyna Furmanik, Vize-Konsulin des Generalkonsulats der Republik Polen, die ihrer Wertsch├Ątzung den Lehrerinnen und den Eltern gegen├╝ber Ausdruck verlieh.
Der Tod von Prof. W┬│adys┬│aw Bartoszewski, des polnischen Historikers, Publizisten und Politikers, beherrschte das k├╝nstlerische Programm, das die Sch├╝ler vorbereitet und durchgef├╝hrt haben. Die Klassen aus D├╝ren und K├Âln hatten das Gl├╝ck und die Ehre Prof. Bartoszewski zu begegnen. Letztere f├╝hrten auch eine herausragende Power Point Pr├Ąsentation ├╝ber das Leben und Werk des Professors auf.
In Vertretung der Vorsitzenden des Vereins der Polnischlehrer und P├Ądagogen, ├╝berreichte Herr Herbert Knops den Sch├╝lern aus K├Âln die Auszeichnungen, wobei er im Voraus eine bewegende Rede ├╝ber seine Begegnung mit Prof. Bartoszewski, aber auch die jahrelange Arbeit und die Verdienste seiner Frau, Liliana Barejko-Knops, hielt.
Die Auszeichnungen f├╝r Sch├╝ler der Schulen aus Bochum, Oberhausen, Mettmann, Herne und D├╝ren wurden von Ansprachen der jeweiligen Lehrerinnen und einem musikalischen Programm begleitet.
Zum Abschluss sprach die stellvertretende Vorsitzende des Vereins der Polnischlehrer und P├Ądagogen, Frau Katarzyna Pakalski, die ihren Dank der Lehreinnen und den K├╝nstlern gegen├╝ber zum Ausdruck brachte.


Violetta Eschemann


Szkolenie metodyczne dla nauczycieli w dniach 13-14.12.2015


 • 13 i 14 grudnia 2013 roku w gmachu Wydzia┬│u Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii odby┬│o si├¬ szkolenie metodyczne dla nauczycieli j├¬zyka polskiego jak co roku organizowane przez Zwi┬▒zek Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech.


 • Wsp├│┬│praca z urz├¬dami i organizacjami o┬Âwiatowymi:

 • z Generalnym Konsulatem w Kolonii, Ambasad┬▒ Polsk┬▒ w Berlinie,

 • z Misj┬▒ Katolick┬▒,

 • z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

 • ze Wsp├│lnot┬▒ Polsk┬▒,

 • z Semper Poloni┬▒

 • z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,

 • z Senatem,

 • z niemieckimi w┬│adzami o┬Âwiatowymi, Bezirksregierung, (Ministerstwo w Duesseldorfie)

 • wsp├│┬│praca z czasopismem "Kurier Polonica"

 • wsp├│┬│praca z Uniwersytetem w Kolonii