ASCII

Home Kontakt Gšstebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Kongres Soest 2012
Kongres naukowy
pt. WIELOJ√äZYCZNOCZNO¬¶√Ü WE WSP√ď¬£CZESNEJ EUROPIE.
Znaczenie jêzyka ojczystego w rozwoju kompetencji jêzykowej


organizowany przez Zwi¬Īzek Nauczycieli J√™zyka Polskiego i Pedagod√≥w w Niemczech
pod patronatem honorowym Premiera Pó³nocnej Nadrenii Westfalii - Hannelore Kraft
i Marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza
sponsor: Konsulat Generalny RP w Kolonii, Land NRW


Adres: Centrum Kongresowe Ministerstwa do Spraw Szkolnych PNW
Paradieser Weg 64, 59491 Soest


K o n g r e s 07. – 0 8.12. 2012


Pi¬Ītek
7.12.2012
15.00 –15.45 Rejestracja uczestnik√≥w

16.00–17.30 Uroczyste otwarcie kongresu:
- Minister do Spraw Szkolnych Pó³nocnej Nadrenii Westfalii-Sylvia Löhrmann
- Senat RP
- Ambasada RP Minister Andrzej Szynka
- Ministerstwo Edukacji Narodowej minister S³awomir Sielatycki
- Zwi¬Īzek Nauczycieli J√™zyka Polskiego i Pedag√≥w w Niemczech

18.00–20.00 Kolacja
20.00 Wywiad ze Steffenem M√∂llerem prowadzony przez Malgorzat√™ Wacheck¬ĪSobota, 8.12.2012
7.30–8.45 ¬¶niadanie
9.00– 9.30 „Dwuj√™zyczno¬∂√¶ niemiecko-polska na tle wieloj√™zyczno¬∂ci europejskiej ”
prof dr Ursula Neumann, Uniwersytet Hamburg
9.30–10.00 „Rola j√™zyka ojczystego w rozwoju kompetencji pisania i m√≥wienia”
dr Marianna Hricov√°, Uniwersytet Monachium
10.00–10.30 dr Kerstin G√∂bel Instytut Bada√Ī - School of Education
Uniwersytet Wuppertal
10.30-11.00 Dyskusja

11.00–11.30 Przerwa na kaw√™

11.30–12.00 „J√™zyk ojczysty a wieloj√™zyczno¬∂√¶ – od nieu¬∂wiadomienia do kompetencji
j√™zykowej” - prof Garncarek, Uniwersytet Warszawski

12.00–12.30 „O u¬∂wiadomieniu roli j√™zyka polskiego w osi¬Īganiu bieg¬≥o¬∂ci w j√™zykach
obcych; Reprezentacja j√™zyka w m√≥zgu” - Urszula Swoboda-Rydz, lekarz

12.30 -12.50 Dyskusja

13.00.-14.00 Obiad
14.00–14.20 Nauka j√™zyka polskiego jako ojczystego w krajach skandynawskich Beata Hove
14.20–14.40 Nauka j√™zyka niemieckiego w Polsce-Halina Belik
14.40–15.00 Uwagi podsumowuj¬Īce sytuacj√™ nauczania j√™zyka ojczystego
H. Luszczynski Kuatorium Landowe Nadrenia Palatynat
15.00-15. 40 Przerwa na kawê
15.40.–17.00 Podsumowanie kongresu – podium dyskusyjne prowadzienie- Ma¬≥gorzta Wachecka
17.00 Zako√Īczenie kongresu
18.00–20.00 Transport na lotnisko/ dworzec w Kolonii

pi¬Ītek, 7.12.2012
Program uzupe¬≥niaj¬Īcy przed kongresem:
10.00–11.00 Zwiedzanie Katedry w Kolonii
11.00–12.30 Przejazd z Kolonii do Soest

12.30–15.30 Rejestracja uczestnik√≥w
12.30–13.30 Obiad

14.00–15.30 Zaj√™cia w czterech alternatywnych grupach
I
14.00–14.45, Przygotowanie kart pracy za pomoc¬Ī programu
sala 007 komputerowego – firma Zybura (j.niemiecki)

II
14.00–14.45, Rozliczenia podatkowe nauczycieli w Niemczech–
sala 003 Urszula Wanecki (j.polski)
III
14.00-14.45, Metody zaj√™√¶ –drama, MariaGudro (j.polski)
sala 002
IV
14.00–14.45, Symptomy choroby „burn out” dr Gaczkowska-lekarz psychiatrii
sala 006 (j.polski)
Powtórzenie zajêæ
I
14.50–15.35 Przygotowanie kart pracy /√¶wicze√Ī/ za pomoc¬Ī programu
sala 007 komputerowego firma Zybura – (j.niemiecki)
II
14.50– 15.35 Rozliczenia podatkowe nauczycieli w Niemczech, Urszula Wanecki
sala 003 (j.polski)
III
14.50-15.35 III: Metody zaj√™√¶ –drama, MariaGudro ( j.polski)
sala 002
IV
14.50–15.35, IV: Symptomy choroby „burn out” dr Gaczkowska-lekarz psychiatrii
sala 006 (j.niemiecki)