ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Ku pamięci
Konferencja metodyczna dla nauczycieli polonijnych ÔÇ×Pomagamy uczy├ŽÔÇŁ w Kolonii, 19-21. czerwca 2015- sprawozdanie
Kolejny raz cz┬│onkinie Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech mia┬│y mo┬┐liwo┬Â├Ž uczestnictwa w konferencji metodycznej nauczycieli polonijnych. Szkolenie to odby┬│o si├¬ w Kolonii w dniach od 19. do 21. czerwca 2015 i zosta┬│o zorganizowane dla 30 nauczycieli polonijnych przez zarz┬▒d zwi┬▒zku pod przewodnictwem Liliany Barejko-Knops.
Uroczyste rozpocz├¬cie zosta┬│o zainicjowane mow┬▒ przewodnicz┬▒cej zwi┬▒zku Pani Barejko-Knops oraz wiceprezesa stowarzyszenia ÔÇ×Wsp├│lnota PolskaÔÇŁ Dariusza Bonis┬│awskiego. Oboje w swych wyst┬▒pieniach uczcili pami├¬├Ž oraz zwr├│cili szczeg├│ln┬▒ uwag├¬ na zas┬│ugi dla polskiej kultury i historii dokonane przez niedawno zmar┬│ego, wybitnego polskiego historyka, publicysty i dzia┬│acza politycznego-W┬│adys┬│awa Bartoszewskiego. Zar├│wno Pani Barejko-Knops, jak i Pan Bonis┬│awski brali aktywny udzia┬│ i towarzyszyli przebiegowi ca┬│ej trzydniowej konferencji.
Podczas Konferencji Mdalami Edukacji Narodwej zosta┬│y odznaczone dwie cz┬│onkinie Zwi┬▒zku :
1.pani Anna Sterz ,kt├│ra od 2007roku do dzi┬ wykazywa┬│a i nadal wykazuje szczeg├│lne zaanaga┬┐owanie w promocj├¬ nauki j├¬zyka polskiego i w organizowaniu ┬┐ycia szkolnego, czego efektem jest wyj┬▒tkowe zainteresowanie dzieci i m┬│odzie┬┐y lekcjami j├¬zyka polskiego w Freiburgu .
2 pani Anna Herling, która Herling od 2007 roku uczestniczy³a we wszystkich zebraniach Zwi±zku, we wszystkich szkoleniach, jubileuszach oraz projektach Zwi±zku oarz wykazuje szczególne zaanaga¿owanie w promocjê nauki jêzyka polskiego i w organizowaniu ¿ycia szkolnego, czego efektem jest wyj±tkowe zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y lekcjami jêzyka polskiego w Düren.

Kolejny etap obejmowa┬│ prezentacj├¬ filmu przedstawiaj┬▒cego dzia┬│alno┬Â├Ž Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech. Uroczyste otwarcie Konferencji zamkn┬▒┬│ referat Pani Anny Smoli├▒skiej na temat sytuacji i dokona├▒ Polskiej Rady O┬Âwiaty we W┬│oszech.
Ca┬│o┬Â├Ž urozmaica┬│y wyst├¬py artystyczne uczni├│w Polskiej Szko┬│y w Kolonii.
G┬│├│wnym celem zjazdu by┬│o podkre┬Âlenie znaczenia historii wsp├│┬│czesnej Polski oraz wykorzystanie tej wiedzy na lekcjach j├¬zyka polskiego, jak r├│wnie┬┐ przedstawienie niekt├│rych psychologicznych aspekt├│w pracy nauczyciela. R├│wnie┬┐ w tym przypadku teoria zosta┬│a potwierdzona przyk┬│adami praktycznego zastosowania w czasie warsztat├│w.
Praca podczas zjazdu koncentrowa┬│a si├¬ na dw├│ch blokach tematycznych a mianowicie bloku historycznym i psychologicznym. W trakcie zaj├¬├Ž prowadzonych przez Pani┬▒ Ma┬│gorzat├¬ ┬»u┬│awnik- przedstawicielk├¬ Instytutu Pami├¬ci Narodowej- uczestniczki mia┬│y okazj├¬ zapoznania si├¬ z alternatywnymi metodami (mi├¬dzy innymi grami) nauki historii.
Blok psychologiczny, prowadzony przez Pana S┬│awomira Prusakowskiego- psychologa, sta┬│ego wsp├│┬│pracownika O┬Ârodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ÔÇ×Wsp├│lnota PolskaÔÇŁ- skupia┬│ si├¬ w obr├¬bie dw├│ch temat├│w: asertywno┬Â├Ž nauczyciela, jego rozw├│j osobisty a rozw├│j ucznia oraz stres jako nieod┬│┬▒czny faktor w zawodzie nauczyciela i sposoby jego zwalczania.
Praca w grupach przebiega┬│a sprawnie i bezproblemowo; dzi├¬ki znakomitemu przygotowaniu i profesjonalnemu prowadzeniu zaj├¬├Ž warsztaty da┬│y mo┬┐liwo┬Â├Ž przeanalizowania i praktycznego prze├Žwiczenia wiedzy nabytej w trakcie wyk┬│ad├│w. Ka┬┐da z uczestniczek mog┬│a poszerzy├Ž swoje kompetencje zawodowe.
Zar├│wno w trackie pracy w grupach, jak i w p├│┬╝niejszych rozmowach z uczestniczkami wida├Ž by┬│o wyra┬╝ne zadowolenie z jako┬Âci szkolenia.
Zarz┬▒d zwi┬▒zku zatroszczy┬│ si├¬ r├│wnie┬┐ o czas wolny uczestniczek szkolenia. Bogata i r├│┬┐norodna oferta zaj├¬├Ž w czasie wolnym pozwala┬│a na odpoczynek w mi┬│ej atmosferze.
Podsumowuj┬▒c, konferencj├¬ mo┬┐na uzna├Ž za naprawd├¬ udane i owocne wydarzenie. By┬│o ono nie tylko kolejnym impulsem w doskonaleniu nauczycieli polonijnych, ale i szans┬▒ na przysz┬│┬▒ wsp├│┬│prac├¬ mi├¬dzy Zwi┬▒zkiem Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech a ÔÇ×Wsp├│lnot┬▒ Polsk┬▒ÔÇŁ, wobec czego przedstawiciele obu stron wyra┬┐ali swe zainteresowanie.

Anna Kasprzyk, Justyna Sterz