ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
D├╝sseldorf
Polska Szko³a w Düsseldorfie istnieje od 1996 roku. Jako jedna z pierwszych szkó³ w Nadrenii Westfalii rozpoczê³a nauczanie êezyka polskiego jako ojczystego. Szko³a nasza powsta³a dziêki inicjatywie grupy zaanga¿owanych rodzców, którzy jako cel postawili sobie wprowadzenie nauczania jêzyka polskiego w publicznych szko³ach niemieckich i nie bez trudu pokonali wszystkie prawne i urzêdowe przeszkody.

Celem pracy dydyktycznej naszej plac├│wki jest doskonalenie umiej├¬tno┬Âci pos┬│ugiwania si├¬ j├¬zykiem polskim w formie ustnej oraz pisemnej, przekazywanie wiedzy o j├¬zyku polskim, Polsce- jej historii i geografii oraz o polskich osi┬▒gni├¬ciach we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki. W celu uzupe┬│nienia i wzbogacenia programu nauczania organizujemy r├│┬┐ne imprezy okoliczno┬Âciowe, projekty oraz wycieczki uczni├│w do Polski.

Polska Szkola prowadzi zajêcia dla uczniów szkó³ podstawowych, klasy 1-4 oraz dla uczniów wszystkich form szkó³ ponadpodstawowych, klasy 5-10
Wystawiane s┬▒ oceny, ktore wpisywane s┬▒ do niemieckich ┬Âwiadectw szkolnych.
Edukacja w naszej szkole koñczy siê egzaminem koñcowym w 10 klasie.
Zar├│wno zainteresowanie j├¬zykiem polskim, jak i ilo┬Â├Ž uczni├│w ucz├¬szczaj┬▒cych na lekcje j├¬zyka polskiego z roku na rok wzrasta.

W dziesi┬▒tym roku dzia┬│alno┬Âci nasza szko┬│a liczy 167 uczniow pobierajacych nauke w 9, jednolitych wiekowo klasach. Zaj├¬cia odbywaj┬▒ si├¬ w godzinach popo┬│udniowych.
Nauka j├¬zyka polskiego rozbudza u uczni├│w ciekawo┬Â├Ž i mi┬│o┬Â├Ž do Polski- kraju ich przodk├│w, uczy bogatej historii, kultury i sztuki, a szkolne wzmagania z j├¬zykiem polskim s┬▒ dla nich duchowym wzbogaceniem i wspania┬│┬▒ intelektualn┬▒ przygod┬▒.


--------------------------------------------------------------------------------
Nasza nauczycielka Urszula Suchy
Miejsce urodzenia: Prudnik ma┬│e miasto powiatowe na Opolszczyznie
Znak zodiaku: waga
Wykszta┬│cenie: wy┬┐sze, absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Sl┬▒skiego w Katowicach
Tytu┬│: Magister Filologii Polskiej, specjalno┬Â├Ž nauczycielska
Absolwentka Wydzialu Bibliotekarskiego Wy┬┐szej Szko┬│y Zawodowej w Kolonii
Tytu┬│: Bibliotekarka dyplomowana
Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Heinrich Heine w Düsseldorfie na wydziale Jêzyk niemiecki jako jêzyk obcy
Praca dydyktyczna: od 1987 do 2002 roku nauczycielka jêzyka niemieckiego jako obcego w ró¿nych szko³ach publicznych w Düsseldorfie
od 04.11.1996 roku nauczycielka jêzyka polskiego jako macierzystego w ró¿nych szko³ach publicznych w Düsseldorfie
Zami┬│owania: Moje hobby to czytanie, ┬Âpiewanie i gra na gitarze. Moja mi┬│o┬Â├Ž, to najbli┬┐sza rodzina oraz pies Emmy i kotka Lily
Moje plany na przysz┬│o┬Â├Ž: dalsza, owocna praca z dzie├Žmi i m┬│odzie┬┐┬▒ oraz wprowadzenie nauczania j├¬zyka polskiego jako obcego do publicznych szk├│┬│ niemieckich jako przedmiotu nauczania a┬┐ do matury - po polsku.