ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Inni o nas...
Droga Pani Liliano,chcialabym serdecznie podziekowac za mozliwosc udzialu w szkoleniu w zeszlym tygodniu.

Bardzo mila atmosfera, sympatyczne uczestniczki, swietna metodyczka oraz przepyszne posilki –to wszysko

skladalo sie na wspaniale chwile w konsulacie.Gratuluje organizacji, jeszcze raz dziekuje i zycze Pani wielu malych radosci na co dzien!Z wyrazami szacunkuLucyna Krux
Droga Liliano,
jako, ze wczoraj juz nie mialam okazji, chcialam Ci bardzo podziekowac za mozliwosc udzialu w konferencji. Cale wydarzenie oraz sama organizacja byly na najwyzszym poziomie, a samo uczestnictwo bylo nie tylko bardzo interesujacym doswiadczeniem ale i wielka przyjemnoscia. Jeszcze raz bardzo dziekuje.

Bede wdzieczna za kolejne informacje i mozliwosc uczestnictwa w podobnych spotkaniach gdyz po weekendowej konferencji pozostalo nie tylko wiele przydatnych informacji, ale i apetyt na wiecej.


Pozdrawiam bardzo serdecznie,
Ania ( Pestka)Chcia┬│am wyrazi├Ž swoje s┬│owa uznania dla pani Liliany Barejko-Knops i Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech za zorganizowanie konferencji „Wielokulturowo┬Â├Ž w dobie jednoczenia si├¬ Europy” w dniach 7-8 grudnia 2012. Pani Liliana kieruje uwag├¬ w┬│adz zar├│wno Polski i Niemiec na nies┬│ychanie wa┬┐ne zagadnienie kontynuacji nauki j├¬zyka polskiego - ojczystego na terenie Niemiec. Jako nauczycielka j├¬zyka obcego by┬│am poruszona zaanga┬┐owaniem w sprawy nabywania kompetencji uczni├│w (Polak├│w), ich osi┬▒gni├¬├Ž w nauce oraz ich przysz┬│o┬Âci zwi┬▒zanej z edukacj┬▒. Konferencja obejmowa┬│a nieca┬│e dwa dni, ale ci┬▒gu tego czasu by┬│y przedstawiane wyk┬│ady zar├│wno teoretyczne oraz wyniki bada├▒ nad m┬│odzie┬┐┬▒ dwuj├¬zyczn┬▒ w Niemczech.
Atmosfera by┬│a wspania┬│a, organizatorzy bardzo o nas si├¬ troszczyli – podczas pierwszego ataku zimy - ale najwa┬┐niejszy by┬│ ┬│┬▒cz┬▒cy wszystkim przyby┬│ych cel, kt├│ry mia┬│ wesprze├Ž rozpowszechnienie j├¬zyka polskiego w systemie niemieckiej edukacji.
Dziêkujê za zaproszenie, ¿yczê dalszych efektów w pracy z jêzykiem polskim i realizacji zamierzeñ.
Urszula Swoboda-Rydz, WarszawaStellvertretende Ministerpr├Ąsidentin Sylvia L├Âhrmann-31-VIII-2012.pdf

Miêdzy Odr± a Renem http://ww6.tvp.pl/7546,20071030590909.stronaPani Krystyna Szumilas - pose┬│ na sejm RP - 29-12-2005

Polski jêzyk w niemieckich szko³ach

Jako szefowa sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M┬│odzie┬┐y
mia┬│am przyjemno┬Â├Ž go┬Âci├Ž Liliann├¬ Barejko-Knops, przewodnicz┬▒c┬▒
Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów w Niemczech.

Pani Barejko-Knops przedstawi┬│a mi og├│lne zasady funkcjonowania Zwi┬▒zku,
jego cele i za³o¿enia, a tak¿e wprowadzi³a w tematykê podejmowan± podczas
II Og├│lnoniemieckiej Konferencji Nauczycieli, kt├│ra mia┬│a miejsce w Concordii
pod koniec listopada.Dzia³aj±cy w Niemczech Zwi±zek Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów
prowadzi dzia┬│alno┬Â├Ž zakrojon┬▒ na szerok┬▒ skal├¬.
Prowadzi szkolenia oraz spotkania dla nauczycieli, organizuje zwi┬▒zane
z polskimi ┬Âwi├¬tami imprezy dla uczni├│w, imprezy integracyjne,
wycieczki historyczne, wymianê szkoln± miêdzy m³odzie¿± z Polski
i z Niemiec. Generalnie, stara si├¬ promowa├Ž i upowszechnia├Ž wiedz├¬
dotycz±c± naszego kraju, panuj±ce tu kulturê, tradycje i obyczaje.
Przekonuje nie tylko stronê niemieck± o potrzebie wprowadzania
i rozwoju nauki jêzyka polskiego w szko³ach, ale tak¿e i rodziców.
Szerzy wiedzê dotycz±c± przepisów wynikaj±cych z umów bilateralnych
miêdzy Polsk± i Niemcami. W³adze Zwi±zku wspó³pracuj± z licznymi
urz├¬dami oraz organizacjami o┬Âwiatowymi.
W krêgu zainteresowañ Zwi±zku pozostaj± równie¿ osoby w nim nie zrzeszone.
Co ciekawe du┬┐ym sukcesem zako├▒czy┬│a si├¬ dzia┬│alno┬Â├Ž Zwi┬▒zku
na rzecz ochrony miejsc pracy nauczycieli jêzyka polskiego.
Spotkania polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Landtagu przynios┬│a
pozytywny efekt. W Pó³nocnej Nadrenii ¿aden z nauczycieli jêz. polskiego
nie straci³ pracy. Dla porównania 1/3 nauczycieli innych jêzyków zosta³a zwolniona.Podziêkowania za wsparcie inicjatywy w Osnabrueck

Podziêkowanie


W imieniu inicjatywy rodzic├│w w rejonie Osnabr├╝ck i swoim sk┬│adam
wszystkim Paniom, zrzeszonym w Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów,
kt├│re wspar┬│y nasz┬▒ akcj├¬ protestacyjn┬▒, serdeczne podzi├¬kowania za ogromne zaanga┬┐owanie, trud, energie i czas po┬Âwi├¬cony na pr├│b├¬ osi┬▒gni├¬cia naszego
szczytnego celu, jakim jest mo┬┐liwo┬Â├Ž kontynuowania nauki j├¬zyka polskiego
jako jêzyka ojczystego w strukturach szkó³ niemieckich w regionie Osnabrück.
W Osnabr├╝ck i okolicy mieszka niewiele ponad dwa tysi┬▒ce os├│b pochodzenia
polskiego, z czego jedynie niewielka cz├¬┬Â├Ž jest aktywna w ┬Ârodowisku polskim.
Mimo tego uda┬│o nam si├¬ zebra├Ž ok. 1000 podpis├│w, co jest naszym wsp├│lnym
sukcesem, gdy┬┐ znaczna cz├¬┬Â├Ž podpis├│w otrzymali┬Âmy w┬│a┬Ânie od Pa├▒stwa.
Ju┬┐ od samej Pani Barejko z Kolonii otrzymali┬Âmy ponad 300 podpis├│w.
Czeka nas teraz trudna droga dotarcia do w┬│a┬Âciwych polityk├│w i urz├¬d├│w,
ale jeste┬Âmy pe┬│ni optymizmu.
Mam nadziej├¬, ┬┐e w przysz┬│o┬Âci b├¬dziemy mogli poinformowa├Ž Pa├▒stwa
o naszym sukcesie, a na razie prosimy o wsparcie duchowe i przyjêcie
naszego podziêkowania.

Regina Rudolf- nauczycielka jêzyka polskiego