ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Archiwum
Artyku┬│ 4
Sytauacja nauki jêzyka polskiego jako ojczystego w szko³ach niemieckich


Zarys historyczny
W 1994 roku wprowadzono nauk├¬ j├¬zyka polskiego jako ojczystego do szk├│┬│ publicznych w Bonn i w Bremie. Po d┬│ugich staraniach nauczycieli i rodzic├│w wprowadzono w roku szkolnym 1996/97 lekcje j├¬zyka polskiego w D├╝ssledorfie, w Kolonii i Viersen, co stanowi┬│o zacz┬▒tek pozytywnego rozwoju o┬Âwiaty polskiej w P├│┬│nocnej Nadrenii i w ca┬│ych Niemczech. W 1997 roku zosta┬│ za┬│o┬┐ony Zwi┬▒zek Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w, dzi├¬ki pracy kt├│rego liczba uczni├│w znacznie wzros┬│a i nadal ro┬Ânie. Zaj├¬cia w szko┬│ach odbywaj┬▒ si├¬ w 2006 roku ju┬┐ w pi├¬ciu Landach: w P├│┬│nocnej Westfalii, Bremie, Hamburgu, Saksonii Dolnej i Nadrenii-Palatynacie. Powsta┬│a te┬┐ inicjatywa rodzic├│w i nauczycieli w W├╝rttemberdze, w kraju Saary i Bawarii.
Program nauczania i uzupe³niaj±ce zajêcia pozaszkolne
Program szkolny realizowany jest wed┬│ug wytycznych norm europejskich. Komunikacja, nabywanie umiej├¬tno┬Âci pos┬│ugiwania si├¬ j├¬zykiem ale i elementy literatury, historii, geografii czy tradycji s┬▒ w programie nauczania. Dok┬│adaj┬▒c wszelkich stara├▒, aby literatura, historia, tradycja i wychowanie w duchu chrze┬Âcija├▒skim nie pozosta┬│y tylko elemenetami wychodzimy poza ramy obowi┬▒zuj┬▒cego programu. Dzia┬│alno┬Â├Ž Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w obejmuje dlatego te┬┐ szeroki zakres zaj├¬├Ž i imprez pozaszkolnych, kt├│re realizowane s┬▒ dzi├¬ki charytatywnej pracy nauczycieli.
Na comiesiêcznych spotkaniach w VHS Leverkusen ko³o Kolonii od 1997 roku, zajmujemy siê:


 • przygotowaniem imprez i projekt├│w szkolnych,


 • opracowywaniem i prezentacj┬▒ konspekt├│w,


 • prac┬▒ nad podr├¬cznikiem,


 • prezentacj┬▒ i om├│wieniem nowych zarz┬▒dze├▒ szkolnych,


 • przygotowaniem egzamin├│w,


 • omawianiem aktualno┬Âci z Instytutu Landowego w Soest i Ministerstwa do Spraw Szkolnych w D├╝ssledorfie.
 • Szkolenia dla nauczycieli
  Do tej pory odby³o siê ju¿ 19 szkoleñ z udzia³em metodyków z Lublina oraz szereg szkoleñ wewnêtrznych.


 • Dwie Og├│lnoniemieckie Konferencje Nauczycielskie w listopadzie 2004 i listopadzie 2005 dla nauczycieli i specjalist├│w z dziedziny o┬Âwiaty. Trzecia konferencja odb├¬dzie si├¬ w listopadzie 2006, na kt├│r┬▒ zapraszamy jak zwykle r├│wnie┬┐ i niezrzeszonych nauczycieli w Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego.


 • Coroczne imprezy dla uczni├│w, maj┬▒ce na celu zachowanie tradycji polskich (miko┬│ajki, andrzejki, ostatki, Dzie├▒ Dziecka, Dzie├▒ Matki ).


 • Coroczne imprezy dla uczni├│w zwi┬▒zane z polskimi ┬Âwi├¬tami i wydarzeniami narodowymi (3 Maja, 11 Listopada, 20 i 25 Obchody Powstania Solidarno┬Âci, 60-lecie Powstania Warszawskiego).


 • Imprezy integracjne - wystawy i konkursy m┬│odych talent├│w zwi┬▒zane np. z wej┬Âciem Polski do Unii, z Rokiem Europejskim, konkursy wiedzy o polskiej sztuce.


 • Warsztaty taneczne dla uczni├│w.


 • Zesp├│┬│ taneczny "Stokrotki" prowadzony przez nauczycielki Zwi┬▒zku przy Misji Katolickiej w Kolonii od wrze┬Ânia 2003 roku.


 • Wycieczki historyczne dla uczni├│w do Polski  Do tej pory odby³o siê ju¿ 19 wycieczek o tematyce krajoznawczej i historycznej:

  Krak├│w, O┬Âwi├¬cim, Wieliczka, Zakopane, Krynica,

  Warszawa, Zelazowa Wola,

  "Z┬│ota polska jesie├▒" we "Wroc┬│awiu, Jeleniej G├│rze i Sudetach,

  "Podr├│┬┐ Szlakiem Pierwszych Piast├│w": - Pozna├▒, Gniezno, Biskupin, Toru├▒),

  Gda├▒sk, Malbork, Gdynia, Gda├▒sk-Oliwa.
  W Gda├▒sku by┬│ realizowany projekt zwi┬▒zany z 20-leciem Solidarno┬Âci, podczas kt├│rego uczniowie przeprowadzali wywiady z by┬│ymi dzia┬│aczami Solidarno┬Âci, zapoznali si├¬ z dokumenatmi wystawy w Stoczni Gda├▒skiej. Po powrocie do Nimiec przeprowadzali r├│wnie┬┐ wywiady ze swoimi rodzicami, a wyniki tych rozm├│w i materia┬│y z projektu w Gda├▒ska zosta┬│y udokumentowane w Katolickiej Szkole w Kolonii na dwuj├¬zycznej wystawie "Europa wczoraj i dzi┬Â", kt├│r┬▒ otwierali przedstawiciele ministerstwa niemieckiego i polskiego. Wystaw├¬ odwiedzi┬│a polska grupa parlamentarna z Warszawy. Podobna wystawa zosta┬│a zorganizowana te┬┐ i w Duisburgu.


 • Wymiana szkolna
 • Z uczniami z Liceum im.Staszica z Warszawy odby┬│a si├¬ wymiana szkolna. 30 uczni├│w goszcz┬▒cych 7 dni w Kolonii i w okolicach, bra┬│o udzia┬│ we wsp├│lnych projektach z uczniami z Niemiec.

 • Coroczne uroczysto┬Âci zako├▒czenia roku szkolnego z wr├¬czniem nagr├│d dla 10-klasist├│w w Konsulacie Generalnym w Kolonii; takich imprez odby┬│o si├¬ ju┬┐ 9.


 • Spotkania z pisarzami np. Czes┬│awem Mi┬│oszem


 • Imprezy dla nauczycieli:

 • Dzie├▒ Nauczyciela;


 • Wycieczka na Targi Ksi┬▒┬┐ki do Frankfurtu na spotkanie z polskimi pisarzami;
 • Uroczyste spotkania z przedstawicielami niemieckich w┬│adz o┬Âwiatowych;
 • W 2004oby┬│o si├¬ odznaczenie medalami MENiS-u niemieckich urz├¬dnik├│w z Bezirksregierung (Okr├¬gowego Kuratorium) i z Ministerstwa do Spraw Szkolnych;
 • Wycieczka integracyjna "┬Žladami Jana Pawla II" do Wadowic, Zakopnago i Krakowa.


 • Og├│lnoniemieckie protesty przciwko planom redukcji etat├│w nauczycieli: • Protest w P├│┬│nocnej Nadrenii-Westfalii.

 • Zwi┬▒zkowi Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w po d┬│ugich i ┬┐mudnych pertraktacjach uda┬│o si├¬ przekona├Ž niemieckie w┬│adze landowe i o┬Âwiatowe o s┬│uszno┬Âci argument├│w popieraj┬▒cych rozw├│j j├¬zyka polskiego w Niemczech.

  Pod protestem przeprowadzonym w kraju i poza granicami podpisa┬│o si├¬ ponad 2000 os├│b, w tym tak┬┐e uczestnicy IV Forum O┬Âwiaty w Krakowie. Po dwukrotnej wizycie przewodnicz┬▒cej w Landtagu w D├╝ssledorfie na posiedzeniu polsko-niemieckiej grupy parlamenatarnej i na spotkaniu parlamentarztyst├│w z przedstawicielami wszystkich grup j├¬zykowych akcja protestacyjna zosta┬│a uwie├▒czona sukcesem. Plany redukcji etat├│w nauczycieli j├¬zyka polskiego nie dosz┬│y do skutku. Dla por├│wnania 1/3 nauczycieli innych j├¬zyk├│w zosta┬│a poddana redukcji.

  Wszystkim osobom, kt├│re popar┬│y nasz protest pragniemy jeszcze raz przekaza├Ž najserdeczniejsze wyrazy podzi├¬kowania w imieniu uczni├│w, rodzic├│w i nauczycieli.


 • Protest w Dolnej Saksonii.
 • W 2004/2005 roku plany redukcji etet├│w przej┬▒┬│ r├│wnie┬┐ rz┬▒d Dolnej Saksonii.

  Przeprowdzona wsp├│lnie z rodzicami i nauczycielk┬▒ pani┬▒ Regin┬▒ Rudolf akcja protestacyjna, do kt├│rej da┬│┬▒czy┬│ te┬┐ i Konsulat Generalny w Hamburgu przynios┬│a pozytywne efekty. R├│wnie┬┐ i tym razem akcja protestacyjna zako├▒czy┬│a si├¬ sucesem. Dzieci z okolic Osnabr├╝ck maj┬▒ ponownie mo┬┐liwo┬Â├Ž uczenia si├¬ j├¬zyka polskiego jako ojczystego w szkole niemieckiej.
  Pomoc organizacjom i cz┬│onkom niezrzeszonym w ZNJPiP:


 • oferujemy pomoc w oragnizacji szk├│┬│;


 • zaopatrzeniu szk├│┬│ w ksi┬▒┬┐ki i pomoce dydaktyczne;


 • zapraszamy na szkolenia;


 • przekonujemy nie tylko stron├¬ niemieck┬▒ o konieczno┬Âci wprowadzania i rozwoju nauki j├¬zyka polskiego, ale r├│wnie┬┐ i rodzic├│w, udzielaj┬▒c informacji o ich prawach wynikaj┬▒cych z bilaterealnych um├│w i niemieckich zarz┬▒dze├▒ szkolnych. W ciagu 7 lat, dzi├¬ki temu, powsta┬│y szko┬│y z nauk┬▒ j├¬zyka polskiego w 34 miastach.
 • Wsp├│┬│praca z urz├¬dami i organizacjami o┬Âwiatowymi:


 • z Generalnym Konsulatem w Kolonii,


 • z Ambasad┬▒ Polsk┬▒ w Berlinie,


 • z Misj┬▒ Katolick┬▒,


 • z MEN,


 • ze "Wsp├│lnot┬▒ Polsk┬▒",


 • z Semper Poloni┬▒,


 • z MSZ,


 • z Senatem RP,


 • z niemieckimi w┬│adzami o┬Âwiatowymi, z kuratorium wojew├│dzkim (Bezirksregierung), Ministerstwem do Spraw Szkolnych w D├╝sseldorfie, z Instytutem landowym w Soest (Lanadesinstitut),


 • wsp├│┬│praca z czasopismem "Kurier Polonica",


 • wsp├│┬│praca z Uniwersytetem w Kolonii i czasopismem literackim "Zarys".
 • Zwi┬▒zek Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w popiera ka┬┐d┬▒ form├¬ nauczania j├¬zyka polskiego i dlatego otwary jest na wsp├│┬│prac├¬ z ka┬┐d┬▒ inn┬▒ organizacj┬▒ promuj┬▒ca nauk├¬ j├¬zyka polskiego i ze wszystkimi nauczycielami j├¬zyka polskiego w Niemczech. Dlatego te┬┐ w┬Âr├│d cz┬│onk├│w Zwi┬▒zku a tak┬┐e i Zarz┬▒du Zwi┬▒zku swoje ju┬┐ sta┬│e miejsce znalaz┬│y nauczycielki ucz┬▒ce przy Misji Katolickiej oraz przy Macierzy Szkolnej. Zapraszymy wszystkich do wsp├│┬│pracy.  Problemy rozwoju nauki jêzyka polskiego w szko³ch niemieckich


  1. Problemy w P├│┬│nocnej Westaflii


  Plany redukcji etat├│w nauczycieli w NRW
  Redukcja etatów nauczycieli jêzyków ojczystych w Pó³nocnej Westfalii od 2002 roku uniemo¿liwi³a i dalej uniemo¿liwia pozytywny rozwój nauki jêzyka polskiego w Niemczech. Pozytywnie zakoñczone akcji protestacyjnej nie zakoñczy³o problemów w Pó³nocnej Nadrenii Westfalii.

  Hamm, Kleve, L├╝dingshausen, D├╝lmen
  Od 2002 roku rodzice i uczniowie wraz ze Zwi┬▒zkiem Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w dok┬│adaj┬▒ wszelkich stara├▒, aby wprowadzi├Ž nauk├¬ j├¬zyka polskiego jako ojczystego w Hamm, Kleve oraz w L├╝dingshausen i D├╝lmen.

  W Hamm na lekcje zapisa┬│o si├¬ ju┬┐ oko┬│o 100 uczni├│w, w Kleve 60. Ograniczenia bud┬┐etu pa├▒stwowego uniemo┬┐liwi┬│y wprowadzenie lekcji j├¬zyka polskiego do szk├│┬│ publicznych w tych miastach. Zwi┬▒zek Nauczycieli J├¬zyka i Pedagog├│w zabiega o finansowe wsparcie inicjatywy nauczycieli, kt├│rzy podj├¬li si├¬ mimo tych trudno┬Âci prowadzenia lekcji nauki j├¬zyka polskiego.

  We wrze┬Âniu 2005 roku uzyskali┬Âmy ju┬┐ pierwszy list z Ministerstwa do Spraw Szkolnych z D├╝ssledorfu zapowiadaj┬▒cy ewentualnie pozytywn┬▒ decyzj├¬ w sprawie Kleve i Hamm w najbli┬┐szej przysz┬│o┬Âci.


  2. Dolna Saksonia


  Próby redukcji etatu nauczycielki w okrêgu Osnabrück;

  Ogranicznie nauki jêzyka ojczystego do klasy 4.
  Pozytynie zakoñczone akcji prptestacyjnej w okolicach Osnabrück takze i tu nie zakoñczy³o problemów Dolnej Saksonii. W roku szkolnym 2005/2006 Ministerstwo do Spraw Kultury w Hannoverze zapowiedzia³o nowe plany innego typu redukcji. Jêzyki ojczyste bêd± nauczane tylko w klasach szko³y podstawowej tj. do klasy 4. Kontynuowanie nauki jêzyka polskiego w starszych klasach bêdzie mo¿liwe tylko w kó³kach zainteresowañ szkolnych ( tzw. Arbeitsgemienschaft).


  3. Badenia W├╝rttembergia
  Z Ministerstwa do Spraw Szkolnych z W├╝rttembergii uzyskali┬Âmy tylko deklaracj├¬ jedynie o mo┬┐liwo┬Âci udost├¬pnienia nauczycielce pomieszcze├▒ przez niemieckie w┬│adze o┬Âwiatowe. Strona niemiecka oczekuje, ┬┐e Pa├▒stwo Polskie przejmie koszty podr├¬cznik├│w i koszty wynagrodze├▒ nauczycieli.
  4. Bawaria
  Ministerstwo do Spraw Szkolnych z Monachium wykaza³o ca³kowity brak zainterwsownia wprowadzeniem lekcji jêzyka polskiego do szkó³ niemieckich. W odpowiedzi Ministerstwa z Monachium czytamy, ¿e "traktaty polsko-nimieckie strona niemiecka realizuje tym, ¿e wprowdza lekcje jêzyka niemieckiego jako obcego dla cudzoziemców".
  5. Likwidacja Instytut├│w Slawistyki/Polonistyki na uniwersytetatch w ca┬│ych Niemczech
  W ostatnim okresie zamkniêto kolejn± slawistykê zachodni±/polonistykê w Niemczech i to o tak wielkiej tradycji jak± jest slawistyka na uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

  Od 1995 dokonano redukacji etat├│w pracownik├│w akademickich slawistyki o 27% w ca┬│ych Niemczech. Panuje tendencja redukowania wszystkich wolnych miejsc pracy pracownik├│w Instytut├│w Slawistyki po ich przej┬Âciu na emerytur├¬. Redukcji etat├│w dokonano ju┬┐ w M├╝nster, Saabr├╝cken, Mannheim i w Rostock. Pracownicy polonistyki w Kolonii maj┬▒ zapewnienie pracy tylko do roku 2010.
  Podsumowanie:
  Przedstawili┬Âmy Pa├▒stwu stan rozwoju nauki j├¬zyka polskiego w szkolnictwie niemieckim w roku 2006, czyli 15 lat po podpisaniu bilateralnych traktat├│w, w drugim roku cz┬│onkostwa Polski w Unii Europejskiej, w Roku J├¬zyka Polskiego og┬│oszonego przez Senat RP. Czy┬┐ nie zas┬│uguje ta problematyka na wi├¬ksz┬▒ uwag├¬ naszego Rz┬▒du i na uwag├¬ Parlamentu Europejskiego?


  Postulaty do Rz┬▒du Polskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej

  i Parlamentu Europejskiego

  W kolejnej fazie starañ o wprowadzenie lekcji w Kleve, Hamm, Dülmen, Recklinshausen Württemberdze i Monachium potrzebujemy zwiêkszonego poparcia politycznego Pañstwa Polskiego.


  Zwaracamy siê do Pañstwa Polskiego o kontynuowanie finansowego wsparcia dla nauczycieli pracuj±cych bez wynagrodzenia ze strony niemieckiej.


  Zwracamy si├¬ do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dalsze zaopatrywanie nas w niezb├¬dne podr├¬czniki. W wi├¬kszo┬Âci Land├│w Pa├▒stwo Niemieckie nie partycypuje w kosztach materia┬│├│w dydaktycznych.


  Zwracamy si├¬ do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rz┬▒du Pa├▒stwa Polskiego o wsp├│┬│prac├¬ i dofinansowanie wizyty w Polsce urz├¬dnik├│w niemieckich z Ministerstwa do Spraw Szkolnych oraz z wojew├│dzkiego Kuratorum (Bezriksregierung). Celem wizyty jest zaci┬Ânienie wsp├│┬│pracy polsko-niemieckiej w zakresie o┬Âwiaty a przy okazji przedstawienie zakresu dofinansowania szk├│┬│ niemieckich w Polsce przez Pa├▒stwo Polskie.


  Zwracanmy sie do Senatu o dofinansowanie miejsca pracy lektoratu na slawistyce zachodniej/polonistyce Uniwersytetu Kolo├▒skiego. Rosn┬▒ca liczba student├│w zainteresowanych nauk┬▒ j├¬zyka polskiego przekracza mo┬┐liwo┬Âci zatrudnionych pracownik├│w.


  Dla podkre┬Âlenia wagi, jak┬▒ Pa├▒stwo Polskie udziela rozwojowi nauki j├¬zyka polskiego w Niemczech, bardzo prosimy przedstawicieli Rz┬▒du Polskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Organizacji "Wsp├│lnota Polska" o uczestniczenie w obchodach 10-lecia Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w, kt├│re odb├¬dzie si├¬ na jesieni 2007 roku.


  Zwaracamy si├¬ z pro┬Âb┬▒ do Rz┬▒du Polskiego i Parlamentu Europejskiego o wyci┬▒gniecie konsekwencji z braku realizacji traktat├│w przez stron├¬ niemieck┬▒.


  Liliana Barejko-Knops


  Przewodnicz±ca Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego I Pedagogów w Niemczech