ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Archiwum
Artyku┬│ 3


Polski jako jêzyk ojczysty w szko³ach niemieckich Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii
Naukê jêzyków ojczystych wprowadzono do szkó³ Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii oko³o trzydziestu lat temu.
W pocz┬▒tkowym okresie zaj├¬cia te obejmowa┬│y jedynie dzieci robotnik├│w z Turcji, W┬│och, Grecji, Hiszpanii i mia┬│y na celu u┬│atwienia ponownej integracji po powrocie do kraj├│w ojczystych. W dobie jednoczenia Europy nie m├│wi si├¬ ju┬┐ o reintegracji, bowiem bogactwo dwu- i wieloj├¬zyczno┬Âci zdobywa na znaczeniu.
W Instytucie landowym w Soest odbywa si├¬ szereg mi├¬dzynarodowych naukowych konferencji, podkre┬Âlaj┬▒cych wag├¬ piel├¬gnowania j├¬zyk├│w ojczystych. Obecnie zaj├¬cia z j├¬zyka ojczystego prowadzi si├¬ w 18 j├¬zykach na kt├│re ucz├¬szcza ponad 120 tysi├¬cy uczni├│w, w tym 70 % stanowi┬▒ tureccy uczniowie.
Wprowadzenie jêzyka polskiego jako ojczystego do szkó³ niemieckich
Przy wprowadzeniu j├¬zyka polskiego do programu szk├│┬│ niemieckich na pewno kamieniem w├¬gielnym by┬│y traktaty polsko-niemieckie z 1990 i z 1991 roku, kt├│re umo┬┐liwi┬│y nauk├¬ wszystkim poczuwaj┬▒cym si├¬ do polsko┬Âci oraz piel├¬gnuj┬▒cym mow├¬ i kultur├¬ ojczyst┬▒. Polsko-niemieckie umowy zosta┬│y umocnione przez nowy paragraf niemieckich zarz┬▒dze├▒ szkolnych z 1998 roku, zapewniaj┬▒cy dost├¬p do j├¬zyk├│w ojczystych tak┬┐e uczniom o innych narodowo┬Âciach. Dzi├¬ki temu w nauce j├¬zyka polskiego jako ojczystego mog┬▒ bra├Ž udzia┬│ tak┬┐e obywatele niemieccy, co daje r├│wnie┬┐ przesiedle├▒com prawo do nauki j├¬zyka polskiego.
Zwi±zek Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów
Wraz z wprowadzeniem nauczania j├¬zyka polskiego zaistnia┬│a potrzeba powo┬│ania organizacji, kt├│ra pomog┬│aby nauczycielom spe┬│ni├Ž ich role jak najlepiej. I tak przed pi├¬cioma laty w czerwcu 1997 roku powsta┬│ Zwi┬▒zek Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w z siedzib┬▒ w Kolonii, skupiaj┬▒cy zar├│wno nauczycieli ju┬┐ ucz┬▒cych w niemieckich szko┬│ach, jak i tych kt├│rzy dopiero organizuj┬▒ tego typu dzia┬│alno┬Â├Ž w swoich o┬Ârodkach.
W Niemczech w nauce jêzyka polskiego jako ojczystego bierze udzia³ oko³o 4000 uczniów, z czego prawie 50% czyli oko³o 2000 uczniów przypada na szko³y w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii.
ZNJPiP spe┬│nia wiele wa┬┐nych funkcji, do kt├│rych nale┬┐y m.in. utrzymywanie kontaktu z niemieckimi w┬│adzami o┬Âwiatowymi, a tak┬┐e z o┬Ârodkami i instytucjami opiekuj┬▒cymi si├¬ Poloni┬▒ w Niemczech. Ponadto Zwi┬▒zek opracowuje podr├¬czniki, materia┬│y metodyczne, zapoznaje nauczycieli ucz┬▒cych w Niemczech z najnowszymi metodami nauczania, organizuje comiesi├¬czne wewn├¬trzne szkolenia, pomaga nauczycielom w organizacji lekcji w szko┬│ach niemieckich oraz pomaga w przeprowadzaniu egzamin├│w, w przygotowywaniu imprez polonijnych i wymian szkolnych oraz wycieczek.
Do licznych uwie├▒czonych sukcesem imprez towarzysz┬▒cych zaj├¬ciom w szkole nale┬┐┬▒ wystawy o tematyce historycznej, krajoznawczej, sztuki teatralne, konkursy wiedzy o Polsce, wszelkiego rodzaju imprezy zwi┬▒zane z obchodami roku Europejskiego, regularne ju┬┐ spotkania m┬│odzie┬┐y po┬│┬▒czone z piel├¬gnowaniem polskich tradycji o┬Âwiatowych i pa├▒stwowych.
Zwi┬▒zek w formie wyk┬│ad├│w oraz referat├│w prowadzi spotkania informuj┬▒ce rodzic├│w i nauczycieli o ich prawach wyp┬│ywaj┬▒cych z traktat├│w polsko-niemieckich i zarz┬▒dze├▒ szkolnych niemieckiego Ministerstwa do Spraw Szkolnych w P├│┬│nocnej Nadrenii-Westfalii, a tym samym pomaga w organizowaniu tego typu o┬Ârodk├│w. W 2001 roku odby┬│a si├¬ ju┬┐ si├│dma wycieczka krajoznawcza m┬│odzie┬┐y do Polski, a w lutym 2002 dziesi┬▒te dwudniowe szkolenie.
Widoczne efekty naszej pracy to zas³uga przede wszystkim nauczycieli, zrzeszonych w ZNJPiP, którzy nie szczêdz± ani prywatnego czasu, ani prywatnych pieniêdzy na realizacje zamierzeñ, których g³ównym celem jest krzewienie kultury polskiej, na terenie Niemiec, a tym samym na terenie jednocz±cej siê Europy.
Nie spos├│b tu nie wymieni├Ž instytucji pa├▒stwowych i os├│b prywatnych, kt├│re maj┬▒ udzia┬│ w naszych sukcesach np. przedstawicielstwo dyplomatyczne w Kolonii, organizacja Wsp├│lnota Polska, Polsko-Niemiecka Wsp├│┬│praca czy media: gazety polskie takie jak Info Tip i Angora, ale r├│wnie┬┐ TV Polonia i restauracja z Kolonii "U Barbary".
Wdzi├¬czni jeste┬Âmy przede wszystkim Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu, kt├│re nie tylko dostrzega i docenia nasza prace, ale r├│wnie┬┐ je popiera wyposa┬┐aj┬▒c nauczycieli w podr├¬czniki i pomoce dydaktyczne oraz umo┬┐liwiaj┬▒c bardzo potrzebne szkolenia metodyczne, za co szczeg├│lnie pragn├¬ podzi├¬kowa├Ž w imieniu Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech Ministerstwu Edukacji Narodowej. Wyrazy podzi├¬kowania nale┬┐┬▒ si├¬ r├│wnie┬┐ Polonijnemu Centrum Nauczycielskiemu z Lublina, kt├│re je prowadzi.
Szkolenia te wzbogacaj┬▒ nie tylko nasz metodyczny warsztat pracy, ale r├│wnie┬┐ daj┬▒ nam mo┬┐liwo┬Â├Ž wymiany do┬Âwiadcze├▒. Zaj├¬cia zawsze przygotowane s┬▒ perfekcyjnie, zar├│wno pod wzgl├¬dem merytorycznym jak i organizacyjnym. Urozmaicony program zaj├¬├Ž o bogatym zakresie metod zaspakaja potrzeby wszystkich nauczycieli zar├│wno tych ze Wschodu jak i z Zachodu, ucz┬▒cych na r├│┬┐nych szczeblach: od przedszkoli do klas licealnych.
Zaprezentowane metody sprawdzaj┬▒ si├¬ ju┬┐ od lat w naszej pracy, bowiem z jednej strony pobudzaj┬▒ one do aktywno┬Âci i zwi├¬kszaj┬▒ koncentracj├¬ uczni├│w na zaj├¬ciach, a z drugiej strony pomagaj┬▒ one zachowa├Ž tak istotne dla uczni├│w proporcje mi├¬dzy przekazem informacji a rozwijaniem umiej├¬tno┬Âci.
I tu zwracamy si├¬ o MENiS z pro┬Âb┬▒ o umo┬┐liwienie kontynuowania tego rodzaju szkole├▒ co najmniej w takim samym wymiarze, w jakim odbywa┬│y si├¬ one do tej pory. Chcia┬│abym r├│wnie┬┐ wyrazi├Ž serdeczne s┬│owa uznania w┬│adzom i wszystkim pracownikom "Wsp├│lnoty Polskiej", dzi├¬ki kt├│rym mieli┬Âmy zaszczyt bra├Ž udzia┬│ w tym tak cennym kongresie. "Wsp├│lnota Polska" jest ogniwem ┬│┬▒cz┬▒cym nas Polak├│w za granica z nasz┬▒ Ojczyzn┬▒. D┬│ugoletnia bezpo┬Ârednia wsp├│┬│praca poszczeg├│lnych pracownik├│w z konkretnymi organizacjami w danych pa├▒stwach pozwala im zorientowa├Ž si├¬ w specyfice dzia┬│alno┬Âci poszczeg├│lnych o┬Ârodk├│w, w ich potrzebach i problemach, bardziej ni┬┐ niejednej jednostce dyplomatycznej, kt├│rej kadry zmieniaj┬▒ si├¬ co cztery lata. Dzi├¬ki zaanga┬┐owaniu pracownik├│w "Wsp├│lnoty Polskiej" mo┬┐liwe jest krzewienie kultury i j├¬zyka polskiego nie tylko na Wschodzie, ale i na Zachodzie Europy.
Do tej pory P├│┬│nocna Nadrenia-Westfalia by┬│a landem wzorcowym dla pozosta┬│ych obszar├│w niemieckich. Niestety, naj┬Âwie┬┐sze informacje z Ministerstwa do Spraw Szkolnych z Duessledorfu ┬Âwiadcz┬▒ o tym, ┬┐e tak┬┐e sytuacja nauki j├¬zyk├│w ojczystych, w tym polskiego mo┬┐e ulec pogorszeniu, bowiem planuje si├¬ drastyczne ograniczenie etat├│w nauczycieli. Dlatego te┬┐ zwracamy si├¬ do Pa├▒stwa z pro┬Âb┬▒ o poparcie naszego protestu, kt├│ry pragniemy wys┬│a├Ž do w┬│adz landowych w Duessledorfie.
W imieniu uczestnik├│w Zjazdu Polonijnego oraz Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech wyra┬┐amy zaniepokojenie tre┬Âci┬▒ artyku┬│u pt. "Jede dritte Stelle auf der Streichliste" - "Skre┬Âlone ma by├Ž co trzecie miejsce pracy" - z lipca 2002 zamieszczonego w czasopi┬Âmie "Rheinische Post", a dotycz┬▒cego drastycznego ograniczenia etat├│w nauczycieli ucz┬▒cych j├¬zyk├│w ojczystych za wyj┬▒tkiem nauczycieli tureckich.
Prawo do uczenia siê jêzyka ojczystego przez dzieci i m³odzie¿ pochodzenia polskiego zagwarantowane zosta³o miêdzy pañstwem niemieckim a polskim przez traktaty z roku 1990 i 1991. Jak wielkie zapotrzebowanie na naukê polskiego w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii, wskazuje najlepiej tempo powstawania tego typu placówek na tym terenie.
W czasie jednoczenia Europy równie¿ w interesie pañstwa niemieckiego le¿y popieranie nauki jêzyka ojczystego, gdy¿ stwarza to realne szanse zdobycia pracy w innych krajach.
Liliana Barejko-Knops


Przewodnicz±ca Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów